ก.แรงงาน สร้างวัฒนธรรมไทยสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืนภาคตะวันออก

ก.แรงงาน สร้างวัฒนธรรมไทยสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืนภาคตะวันออก

รมว.เฮ้ง ส่ง‘เลขารัฐมนตรี’เปิดสัมมนาวิชาการฯ สร้างวัฒนธรรมไทยสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืนภาคตะวัน ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น “แรงงาน 4.0”

วันนี้ (8 ส.ค. 2565) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand”ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน”

พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์พิจารณากิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2565 (Zero Accident Campaign 2022)  ระดับทอง ปีที่ 1 ภาคตะวันออก จำนวน 12 รางวัล โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ นายสุทธิ สุโกศล จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนิกโก้ อมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

  • สร้างสังคมไทยให้เป็นวัฒนธรรมเชิงป้องกัน 

นายสุเทพ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นวัฒนธรรมเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน

รวมทั้งการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น “แรงงาน 4.0”โดยการสร้างระบบการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพแรงงานให้มีความตระหนักรู้นำไปสู่การยกระดับองค์ความรู้ที่สำคัญในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน

 

 

  • ขับเคลื่อนลูกจ้าง นายจ้างตระหนักเรื่องความปลอดภัย

ในวันนี้ท่านสุชาติ ได้มอบหมายให้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างค่านิยมความปลอดภัยในการทำงาน 3 ประการ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวไว้ในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คือ การมีสติรู้ตัว วินัยถูกต้อง เอื้ออาทรใส่ใจ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำค่านิยมนี้ไปปรับใช้ เพื่อช่วยให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นขับเคลื่อน ให้ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดปัญหาความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความไม่ปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะสภาพการทำงานในวิถีชีวิตใหม่ ตลอดจนร่วมกันสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืนต่อไป