PTG ลงนาม MOU กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลน

PTG ลงนาม MOU กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลน

PTG ลงนาม MOU กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลน

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย (Thailand Mangrove Alliance) โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารหรือผู้แทนจากบริษัทเอกชนทั้ง 33 องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต 2567 เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมุ่งสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อเร็วๆ นี้