บจธ. พัฒนาศักยภาพชุมชน

บจธ. พัฒนาศักยภาพชุมชน

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด อ.บ้านโฮ่ง และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโฉนดป่าซาง จำกัด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน

 

บจธ. จัดอบรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชุม ให้แก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด อ.บ้านโฮ่ง และสหกรณ์การเกษตรโฉนดป่าซาง จำกัด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ตามแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการที่ดิน ภายใต้โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน พื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตร
แบบยั่งยืน

นางสาวศิริพร โคตะวินนท์  ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  หรือ บจธ. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา บจธ. ได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรที่ยากจนไม่มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัย ให้สามารถถือครองสิทธิ์ที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำกินในที่ดินเป็นของตนเองได้ในระยะยาว แต่เมื่อเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ และได้สิทธิในการใช้ที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมไปแล้วนั้น ยังประสบปัญหาไม่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนได้ เนื่องจากยังประสบปัญหาด้านการเกษตรอีกมาก อาทิ ตลาดสินค้าการเกษตรที่ผันผวน ราคาพืชผลทางการเกษตรมีความไม่แน่นอน จึงมีความเสี่ยงสูงและไม่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงในแต่ละปีได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความสามารถในการปกป้องสิทธิ์ในที่ดินของตนเองในระยะยาว มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน “บจธ. จึงได้ดำเนินการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้แก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด อ.บ้านโฮ่ง และสหกรณ์การเกษตรโฉนดป่าซาง จำกัด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยให้การอบรมเรื่องแนวคิดและแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดปัญหาการใช้สารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการทำตลาดเกษตรแบบยั่งยืน” นางสาวศิริพร กล่าว

กลุ่มสมาชิกเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด อ.บ้านโฮ่ง และสหกรณ์การเกษตรโฉนดป่าซาง จำกัด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ถือเป็นกลุ่มสมาชิกที่ บจธ. ซื้อที่ดินให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดินทำกินเพื่อทำเกษตรกรรม ภายใต้การดำเนินงานตามมติ ครม. ในโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุมชน และพื้นที่จังหวัดลำพูน 4 ชุมชน มีเครือข่ายเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือประมาณ 499 ครัวเรือน ภายใต้งบประมาณ 167 ล้านบาท

 

 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.labai.or.th หรือส่งอีเมลล์ที่ [email protected] หรือโทรติดต่อได้ที่ โทร 0 2278-1244, 02278-1648 ต่อ 601,602,610 มือถือ 09 2659 1689