ไทยออยล์ แต่งตั้งคุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เป็นผู้นำคนใหม่

ไทยออยล์ แต่งตั้งคุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เป็นผู้นำคนใหม่

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งคุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สืบต่อจากคุณอธิคม เติบศิริ ที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานที่ บมจ.ไทยออยล์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ยังได้เข้าอบรมในหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) ของ Harvard Business School, สหรัฐฯ และ AMP ของ INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส

คุณวิรัตน์ นับเป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจพลังงาน เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางและประสบความสำเร็จในองค์กรรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชนทั้งในและระหว่างประเทศ โดยเริ่มต้นประสบการณ์ทำงานกับบริษัทน้ำมันข้ามชาติ เชลล์ (ประเทศไทย) นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์บริหารงานด้านวาณิช   ธนกิจกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่งก่อนเข้าร่วมงานกับกลุ่ม ปตท.

จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน  จึงได้รับความไว้วางใจให้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารในกลุ่มบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2548 โดยได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงินและบัญชี (Chief Financial Officer : CFO) ในบริษัท Flagship ต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. อาทิ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน ก่อนจะย้ายมาดูแลธุรกิจของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (PTT) ในปี 2557  หลังจากนั้นในปี 2559 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (Chief Operating Officer Upstream)  รับผิดชอบดูแลธุรกิจต้นน้ำของกลุ่ม ปตท. ซึ่งรวมถึงธุรกิจสำรวจและผลิตของ ปตท.สผ. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  PTT Global LNG ก่อนที่จะกลับมารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของไทยออยล์ในปัจจุบัน

นอกจากประสบการณ์การทำงานที่กล่าวมาข้างต้น คุณวิรัตน์ยังดำรงตำแหน่งอื่นๆ เพื่อสังคม อาทิ กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย, กรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA), ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) และใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเข้าไปมีส่วนรวมในการบริหารองค์กร สถาบันการศึกษา และโครงการต่างๆ ที่ไม่แสวงหากำไร เข้าไปดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) กรรมการและเหรัญญิก สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 สมัย ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2557 รวมถึงเป็นกรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

นิรมล ลิขิตประธาน                                                                                       

มือถือ  081 624 2991                                                                                

Email: [email protected]                                                    

กรกฏ  สุนทรวัฒน์

มือถือ  081 989 2292

[email protected]