ไทยออยล์จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ไทยออยล์จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น. 

สถานที่ : ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

กำหนดการ

13.30 น. ลงทะเบียน

14.00 น. เริ่มดำเนินการประชุมฯ โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2557

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 7 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย :

- คุณคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ

- คุณอธิคม เติบสิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

- คุณไมตรี เรี่ยวเดชะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี

- คุณปริศนา ประหารข้าศึก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการเงินและบัญชี

- คุณสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านกลยุทธ์องค์กร

- คุณวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการพาณิชย์องค์กร

- คุณโกศล พิมทะโนทัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต

- คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านกำกับกิจการองค์กร
ติดต่อ นิรมล ลิขิตประธาน 081-6242991 อรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์ 086-0894321