หลักสูตร MPA Executive Program จาก NIDA จัดเสวนาและปาฐกถา

หลักสูตร MPA Executive Program จาก NIDA จัดเสวนาและปาฐกถา

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา09.00– 12.30 น. ณ ห้องประชุมดร.สมศักดิ์ฯ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

หลักสูตร MPA Executive Program ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานเสวนาและปาฐกถาพิเศษครั้งใหญ่ เรื่อง “เศรษฐกิจไทยและกลยุทธ์การลงทุนในยุค AEC โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ และนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย 

พร้อมด้วยนายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ นายศรชัย สุเนน์ตา รองกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา09.00– 12.30 น. ณ ห้องประชุมดร.สมศักดิ์ฯ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7273870 หรือwww.nida.ac.th