ปลัดมท.สั่ง"ด่วนที่สุด" ผู้ว่าทั่วประเทศ เตรียมแผนรับมือ "โควิด"

ปลัดมท.สั่ง"ด่วนที่สุด" ผู้ว่าทั่วประเทศ เตรียมแผนรับมือ "โควิด"

ปลัดมหาดไทย มีคำสั่ง "ด่วนที่สุด" ผู้ว่าทั่วประเทศ เตรียมแผนเผชิญเหตุ รับมือ "โควิด" พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย "ด่วนที่สุด" ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ป้องกันการระบาด และควบคุมโรค "โควิด" อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเฝ้าระวังตามแนวชายแดน

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รับการประสานงานจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ให้เน้นย้ำ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติม ศบค.มท. จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ผู้ติดเชื้อ และมาตรการควบคุมโรคในประเทศไทย สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้โดยเร็วที่สุด และรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

โดยอาศัยกลไกในระดับพื้นที่อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในการสื่อสารทำความเข้าใจและติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รวมถึงจัดเตรียมเผนผชิญเหตุ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค "โควิด-19" ทวีความรุนแรงมากขึ้น

รวมทั้งดำเนินมาตรการ ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนใน และหมู่บ้าน อย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับกองกำลังป้องกันชายแดน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุ่มชน และประชาชนในพื้นที่ ตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานประกอบการ/โรงงานในพื้นที่ไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ปลัดมท.สั่ง"ด่วนที่สุด" ผู้ว่าทั่วประเทศ เตรียมแผนรับมือ "โควิด"

พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสืบสวนขยายผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศ โดยเฉพาะนายหน้าผู้นำพา และสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เรียกรับผลประโยชน์และนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

รายงานข่าวแจ้งว่า คำสั่งด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันพบว่า มีผู้ติดเชื้อ "โควิด" และผู้เสียชีวิต ในประเทศไทย ซึ่งมีตัวเลขเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ทางศูนย์โควิด กระทรวงมหาดไทย จึงได้เร่งดำเนินการป้องกัน เพื่อไม่ให้การแพร่เชื้อขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ โดยเน้นย้ำในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งชุมชน หมู่บ้าน ดำเนินการคัดกรอง และดูแลชาวบ้านในพื้นที่อย่างเคร่งครัด