ราชกิจจาฯ ประกาศยอดประชากรไทยทุกจังหวัดประจำปี 64

ราชกิจจาฯ ประกาศยอดประชากรไทยทุกจังหวัดประจำปี 64

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักทะเบียนกลาง จำนวนราษฎร 77 จังหวัด สรุปยอดล่าสุด 31 ธ.ค.2564 กทม. มากสุดเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ 5.5 ล้านคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (18 ม.ค.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลงนามโดย นายธนาคม จงจิระ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

5 จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด ประกอบด้วย

1.กรุงเทพมหานคร มีจำนวนประชากร 5,527,994 ราย

2.นครราชสีมา มีจำนวนประชากร 2,634,145 ราย

3.อุบลราชธานี มีจำนวนประชากร  1,868,519 ราย

4.ขอนแก่น มีจำนวนประชากร  1,790,863 ราย

5.เชียงใหม่ มีจำนวนประชากร 1,789,385 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศยอดประชากรไทยทุกจังหวัดประจำปี 64