ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน“ชวน ชูจันทร์-สุรพร ดนัยตั้งตระกูล" เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน“ชวน ชูจันทร์-สุรพร ดนัยตั้งตระกูล" เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน"ชวน ชูจันทร์-สุรพร ดนัยตั้งตระกูล”ขึ้นเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แทน สุพล ฟองงาม และ สันติ กีระนันทน์ ที่ลาออกไป

วันนี้(18 ม.ค.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศให้ นายสุพล ฟองงามผู้มีชื่อ อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ลําดับที่ ๙  ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บัดนี้ นายสุพล ฟองงาม ได้มีหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายสุพล ฟองงาม สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้ นายชวน ชูจันทร์ พรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 23

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน“ชวน ชูจันทร์-สุรพร ดนัยตั้งตระกูล" เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ
 

 

ขณะเดียวกัน ได้เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง

 

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศให้ นายสันติ กีระนันทน์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ พรรคพลังประชารัฐ ลําดับที่ ๖ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

บัดนี้ นายสันติ กีระนันทน์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายสันติ กีระนันทน์ สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับ นายภิรมย์ พลวิเศษ ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับที่ ๒๔ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้ นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล  พลังประชารัฐ ลำดับที่ 25 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕

 

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน“ชวน ชูจันทร์-สุรพร ดนัยตั้งตระกูล" เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ