ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามนำเข้า “หมูป่า” จาก สปป.ลาว

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามนำเข้า “หมูป่า” จาก สปป.ลาว

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามนำเข้า “หมูป่า” จาก สปป.ลาว เป็นเวลา 3 เดือน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๖๕


สืบเนื่องจากประกาศกรมปศุสัตว์ เรื้อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น จะส้ินสุด การบังคับใช้ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

แต่อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ยังไม่มีรายงานการปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Self-declaration for the recovery of country freedom from African Swine Fever) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : OIE) ซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจาย ไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคหรือ ซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวไปยังท้องท่ีต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ โรคระบาดสัตว์ดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ให้ชะลอการนาเข้าหรือนาผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับ เวลาเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วนัที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565

 นายสรวิศ ธานีโต 

อธิบดีกรมปศุสัตว์

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามนำเข้า “หมูป่า” จาก สปป.ลาว