เลือกตั้ง 2566 เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขตก่อนเข้าคูหา

เลือกตั้ง 2566 เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขตก่อนเข้าคูหา

เลือกตั้ง 2566 (14 พ.ค.) เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต ใครเบอร์ไหนดูให้ดีๆก่อนเข้าคูหา โดยการเลือกตั้งจะปิดหีบในเวลา 17.00 น. วันนี้ โดยสามารถติดตามการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการผ่าน ectreport.

เลือกตั้ง 2566 (14 พ.ค.) เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต ใครเบอร์ไหนดูให้ดีๆก่อนเข้าคูหา โดยการเลือกตั้งจะปิดหีบในเวลา 17.00 น. วันนี้ ก่อนที่จะมีการนับคะแนน ซึ่งกกต.คาดว่าคะแนนแรกจะเริ่มเวลาประมาณ 18.30 น. โดยติดตามการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการผ่าน ectreport. (คลิก)

สำหรับ ผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งประจำปี 2566 จะแบ่งเป็น 33 เขต มีผู้สมัครรวม 498 คน (เขต 1-33 เรียงตามเบอร์) โดยตรวจสอบรายชื่อได้จากที่นี่เลย

เขต 1 พระนคร, ป้อมปราบศัตรพ่าย, สัมพันธวงศ์, ดุสิต (ดุสิต, วชิรพยาบาล, สวนจิตรลดา,สี่แยกมหานาค) , บางรัก

 1. พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ (รวมไทยสร้างชาติ)
 2. อิสราพร นรินทร์ (ไทยภักดี)
 3. วรัญชัย โชคชนะ (เพื่อชาติ)
 4. คงธัช เตชะวิเชียร (เส้นด้าย)
 5. ปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ (ก้าวไกล)
 6. สิริอร ม้ามณี (ภูมิใจไทย)
 7. สุวดี พันธุ์พานิช (ไทยสร้างไทย)
 8. กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ (เพื่อไทย)
 9. นันทพันธ์ ศุภณ์ภัทรพงศ์ (ชาติพัฒนากล้า)
 10. เจิมมาศ จึงเลิศศิริ (ประชาธิปัตย์)
 11. สฤษดิ์ ไพรทอง (พลังประชารัฐ)
 12. กฤษยากร สรชัย (ไทยศรีวิไลย์)
 13. ปุณณ์ภัสสร จีรวิวัฒนชัย (เสรีรวมไทย)
 14. มงคล เสมอภาพ (ทางเลือกใหม่)
 15. ธนวรัทย์ เกียรติสิริกพล (คลองไทย)

เขต 2 สาทร, ปทุมวัน, ราชเทวี

 1. อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ (ประชาธิปัตย์)
 2. ณัฐกานต์ สุวรรณะโสภณ (ชาติไทยพัฒนา)
 3. วรนนท์ อัศวกิตติเมธิน (ชาติพัฒนากล้า)
 4. พงษ์วัฒน์ ตันนุกูล (เสรีรวมไทย)
 5. ลีลาวดี วัชโรบล (เพื่อไทย)
 6. ภัทรพล หมดมลทิน (ไทยภักดี)
 7. อังสณา เนียมวณิชกุล (เส้นด้าย)
 8. ธวัชชัย ปิยนนทยา (ไทยสร้างไทย)
 9. เกศปรียา แก้วแสนเมือง (เพื่อชาติ)
 10. ศิรินันท์ ศิริพานิช (รวมไทยสร้างชาติ)
 11. พณิชย์ วิทยาภัทร์ (พลังประชารัฐ)
 12. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ (ภูมิใจไทย)
 13. ธิษะณา ชุณหะวัณ (ก้าวไกล)
 14. สัญญา พุทธเจริญลาภ (เพื่อชาติไทย)
 15. ธเนศพล ศุกลกานต์ (คลองไทย)

เขต 3 บางคอแหลม, ยานนาวา

 1. สุรสิทธิ์ มัจฉาเดช (เส้นด้าย)
 2. ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง (ไทยภักดี)
 3. ธนินท์ธร คำทองสุข (รวมแผ่นดิน)
 4. จรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ (ก้าวไกล)
 5. เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ (เพื่อไทย)
 6. พงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์ (ชาติไทยพัฒนา)
 7. อภิมุข ฉันทวานิช (ประชาธิปัตย์)
 8. เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ (รวมไทยสร้างชาติ)
 9. ไสว ทัศนีย์ภาพ (เสรีรวมไทย)
 10. นรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ (ภูมิใจไทย)
 11. นรุตม์ชัย บุนนาค (ไทยสร้างไทย)
 12. สันติ วิชัยพล (เพื่อชาติ)
 13. สุพร ขำสีเมฆ (ไทยชนะ)
 14. ปรัชญา อึ้งรังษี (ชาติพัฒนากล้า)
 15. ชญาภา ปรีดาพากย์ (พลังประชารัฐ)
 16. วินัย ตรีนุมิตร (คลองไทย)
 17. ฟาริศานนท์ รุจิศาสตร์ (ประชาไทย)

เขต 4 คลองเตย , วัฒนา

 1. กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (ภูมิใจไทย)
 2. ภัณฑิล น่วมเจิม (ก้าวไกล)
 3. ณัฐรมณ์ ลิ้นลา (ไทยภักดี)
 4. ศรัณยภัคร สุนทรปิยะกุลพัศ (ไทยสร้างไทย)
 5. พงศกร ขวัญเมือง (ประชาธิปัตย์)
 6. เอกราช หวังนุช (เพื่อชาติไทย)
 7. กษิติ กมลนาวิน (เสรีรวมไทย)
 8. ภูวกร ปรางภรพิทักษ์ (พลังประชารัฐ)
 9. ศณิศา จิรเสวีนุประพันธ์ - เพื่อชาติ
 10. เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ - รวมไทยสร้างชาติ
 11. นวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุล - เพื่อไทย
 12. ปรินต์ ทองปุสสะ - ชาติพัฒนากล้า
 13. สัญชัย สไพพงศ์ - ประชากรไทย
 14. กาศ ประกาศสิริ เจริญพระสิริ - ประชาไทย
 15. อิ่มหรอน ทิ้งผอม - คลองไทย

เขต 5 ห้วยขวาง, วังทองหลาง (วังทองหลาง, สะพานสอง, พลับพลา)

 1. สุภัสสรา ธงไชย - ประชาธิปัตย์
 2. ศรราม สีบุญเรือง - เส้นด้าย
 3. ภูตฤณ ภูธีรภาพ - ไทยภักดี
 4. กานต์ กิตติอำพน - พลังประชารัฐ
 5. ขจรศักดิ์ ประดิษฐาน - เพื่อไทย
 6. สิริวรรณ สกดผล - เพื่อชาติ
 7. ศุข ศักดิ์ณรงค์เดช - ไทยสร้างไทย
 8. ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ - ภูมิใจไทย
 9. อริญรดา มีเพียร - เสรีรวมไทย
 10. พีท อุทยารัตน์ - คลองไทย
 11. ภรณี วัฒนโชติ - รวมไทยสร้างชาติ
 12. เฉลิมชัย กุลาเลิศ - ก้าวไกล
 13. กอบกฤต สุขสถิตย์ - ชาติพัฒนากล้า
 14. เกียรติสร พุสดี - ทางเลือกใหม่

เขต 6 พญาไท, ดินแดง

 1. ภัทร ภมรมนตรี - เพื่อไทย
 2. ภากร แสงบรรจง - เพื่อชาติ
 3. กัณตภณ ดวงอัมพร - ก้าวไกล
 4. อรพินทร์ เพชรทัต - รวมไทยสร้างชาติ
 5. พลเดช สุวรรณอาภา - เสรีรวมไทย
 6. ภาดาท์ วรกานนท์ - ภูมิใจไทย
 7. สายธง เมืองวงษ์ - แนวทางใหม่
 8. รัตนมงคล เลิศทวีวิทย์ - ไทยสร้างไทย
 9. ธนา ชีรวินิจ - ประชาธิปัตย์
 10. รชฏ พิสิษฐบรรณกร - พลังประชารัฐ
 11. นที ศิริธรรมวัฒน์ - ชาติพัฒนากล้า
 12. คริส โปตระนันทน์ - เส้นด้าย
 13. นภาภรณ์ กีรติปัถวี - ไทยภักดี
 14. วรวุธ ลีลานภาศักดิ์ - ชาติไทยพัฒนา
 15. ณัฐนันท์ อ่อนยั่งยืน - ทางเลือกใหม่
 16. จักรทิพย์ ปัทมะทิน - ไทยสมาร์ท

เขต 7 บางซื่อ, ดุสิต (ถนนนครไชยศรี)

 1. ชื่นชอบ คงอุดม - รวมไทยสร้างชาติ
 2. ทวีชัย วงศ์ไพโรจน์กุล - ไทยสร้างไทย
 3. ภูเบศร์ อภัยวงศ์ - ประชาธิปัตย์
 4. ทันธรรม วงษ์ชื่น - เส้นด้าย
 5. อดุลย์ ย่าพรหม - ทางเลือกใหม่
 6. บุณยนุช ปทิตหิรัณยา - เสรีรวมไทย
 7. ภัสริน รามวงศ์ - ก้าวไกล
 8. รัฐพงศ์ ระหงษ์ - เพื่อไทย
 9. แสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม - ชาติพัฒนากล้า
 10. พชร ภูมิจิตร - ภูมิใจไทย
 11. พัทธนันท์ ฤทธิ์ชัยเรืองเดช - ไทยศรีวิไลย์
 12. วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช - พลังประชารัฐ
 13. ธนกร คงชื่นประยูร - เปลี่ยนอนาคต
 14. พีร์นิธิ มัญชุไพบูลย์ - ไทยภักดี
 15. รณกฤต หะมิชาติ - เพื่อชาติ

เขต 8 หลักสี่ (ทุ่งสองห้อง), จตุจักร (ลาดยาว, จอมพล, จตุจักร)

 1. เต็มสินี โสภาสมสวัสดิ์ - เส้นด้าย
 2. สุรชาติ เทียนทอง - เพื่อไทย
 3. ณิชชา บุญลือ - ไทยสร้างไทย
 4. อนุพันธ์ ธราดลรัตนากร - เสรีรวมไทย
 5. ชยพล สท้อนดี - ก้าวไกล
 6. พิบูลย์ เพียรพานิชกุล - ทางเลือกใหม่
 7. รังสรรค์ กียปัจจ์ - พลังประชารัฐ
 8. พรสุดา ทบทอบ - ไทยภักดี
 9. ดรุณี เทพพนม - เพื่อชาติไทย
 10. วิเวียน จุลมนต์ - ชาติพัฒนากล้า
 11. ศลิษา สิงหเสนี - ภูมิใจไทย
 12. อรัญญา มณีแจ่ม - รวมไทยสร้างชาติ
 13. ธีระบูล ชื่นสำราญ - เพื่อชาติ
 14. วิชัย สังข์ประไพ - ประชาธิปัตย์
 15. ถนัด แสงวิเชียร - พลังสังคมใหม่
 16. เวียง สาดนอก - ประชากรไทย
 17. อภิเชษฐ์ ไสยสิทธิ์ - คลองไทย
 18. ฐานะรัตน์ รองรัตน์ - ไทยสมาร์ท
 19. สมชาย สุขเทวี - ประชาไทย

เขต 9 บางเขน (อนุสาวรีย์), จตุจักร (จันทรเกษม, เสนานิคม), หลักสี่ (ตลาดบางเขน)

 1. พีร์ปภาอร เสถียรไทย - ภูมิใจไทย
 2. อนุสรณ์ ปั้นทอง - เพื่อไทย
 3. แวววรรณ ก้องไตรภพ - ชาติพัฒนากล้า
 4. เกรียงไกร ไกรนรา - ไทยสร้างไทย
 5. ธีรวิทย์ ภูมิดิษฐ์ - ประชาธิปัตย์
 6. ศราวุธ ทบทอบ - ไทยภักดี
 7. พัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. อนันตชาติ บัวสุวรรณ์ - พลังประชารัฐ
 9. กิตติพงศ์ ท่าพิกุล - เสรีรวมไทย
 10. ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ - ก้าวไกล
 11. อุเทน ไม้สนธิ์ - เส้นด้าย

เขต 10 ดอนเมือง

 1. อรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์ - ชาติพัฒนากล้า
 2. การุณ โหสกุล - ไทยสร้างไทย
 3. สุชาดา เวสารัชตระกูล - พลังประชารัฐ
 4. เฉลิมพล อุตรัตน์ - เสรีรวมไทย
 5. ดาวใจ เจิมเจิดพล - ชาติไทยพัฒนา
 6. เอกราช อุดมอำนวย - ก้าวไกล
 7. ธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ - ประชาธิปัตย์
 8. ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ - รวมไทยสร้างชาติ
 9. ณัฏฐ์ ภูวสันติ - เพื่อชาติ
 10. สุธนพจน์ กิจธนาภิทักษ์ - เพื่อไทย
 11. ณัฏฐ์ มงคลนาวิน - ภูมิใจไทย
 12. โอวาท พรหมพินิจ - เพื่อชาติไทย
 13. กอบกุล สังฆมณี - ทางเลือกใหม่
 14. คเนศ ศรีศักดิ์ - ประชากรไทย
 15. มาเรียม และมิตร - ไทยภักดี
 16. ฐาชุดา ภาณุสกุลรัชต์ - คลองไทย

เขต 11 สายไหม (สายไหม, คลองถนน)

 1. เอกภาพ หงสกุล - เพื่อไทย
 2. เทวิน พิมพ์พันธุ์ - อนาคตไทย
 3. ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ - ก้าวไกล
 4. วัทธิกร หรุ่นศิริ - ประชาธิปัตย์
 5. สุภดิช อากาศฤกษ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 6. เอกภพ เหลืองประเสริฐ - ภูมิใจไทย
 7. บัญชาพล อรัณยะนาค - พลังประชารัฐ
 8. ภารดี อัศวพิทยา - เสรีรวมไทย
 9. สมชาย เวสารัชตระกูล - ไทยสร้างไทย
 10. วิโรจน์ จิตรอบอารีย์ - ชาติพัฒนากล้า
 11. สรรเสริญ บุญเกษม - เส้นด้าย
 12. พะเนาว์ ตามประทีป - ทางเลือกใหม่
 13. ไพฑูรย์ และมิตร - ไทยภักดี

เขต 12 สายไหม (ออเงิน), บางเขน (ท่าแร้ง), ลาดพร้าว (จรเข้บัว)

 1. นนท์ปวิธ แก้วงาม - เสรีรวมไทย
 2. ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ - ภูมิใจไทย
 3. ประเวศร์ วัลลภบรรหาร - ไทยสร้างไทย
 4. กาญจนา ธนรัชต์ทวีทอง - อนาคตไทย
 5. ภูริวรรธก์ ใจสำราญ - ก้าวไกล
 6. นราวดี เรืองทวีเชาว์ - เสมอภาค
 7. กษมปภา วรัชยารวีภาส - เพื่อชาติ
 8. พิเชฐ เดชอรัญ - ชาติไทยพัฒนา
 9. ปราณี เชื้อเกตุ - ประชาธิปัตย์
 10. ญาณกิตติ์ ห่วงทรัพย์ - เพื่อไทย
 11. ศรราม ภูมิไชย - รวมไทยสร้างชาติ
 12. นพวรรณ หัวใจมั่น - พลังประชารัฐ
 13. ปัญญา สุขขจีธำรง - ทางเลือกใหม่
 14. โชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์ - ชาติพัฒนากล้า
 15. นัฐวุฒิ บุญเกื้อ - ไทยภักดี
 16. ณรงค์เนตร อินแตง - คลองไทย

เขต 13 ลาดพร้าว (ลาดพร้าว), บึงกุ่ม (นวมินทร์, นวลจันทร์)

 1. กษิดิ์เดช ชุติมันต์ - ภูมิใจไทยฃ
 2. รัชธิวรรษ์ รุ่งธีรกุล - ไทยศรีวิไลย์
 3. บุญสืบ จันทร์แจ่มศรี - ชาติพัฒนากล้า
 4. สกาวใจ พูนสวัสดิ์ - เพื่อไทย
 5. ศุกล กุลสิงห์ - รวมไทยสร้างชาติ
 6. ธนัชย์พล บวรวุฒิ - คลองไทย
 7. ธนเดช เพ็งสุข - ก้าวไกล
 8. ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ - พลังประชารัฐ
 9. ทินกร ฮาวรนนท์ - เพื่อชาติ
 10. แทนคุณ จิตต์อิสระ - ประชาธิปัตย์
 11. พงศ์วัฒน์ กุลเดชชัยชาญ - แนวทางใหม่
 12. ภัทรดนัย ใหม่พระเนตร - ไทยสร้างไทย
 13. ถิรพงศ์ รักษาแก้ว - เสรีรวมไทย
 14. เกรียงศักดิ์ สืบวงษ์ - ไทยภักดี
 15. ปวัน เลิศพยับ - เส้นด้าย
 16. สุทธิรัตน์ ประสงค์ธรรม - ประชาไทย

เขต 14 วังทองหลาง (คลองเจ้าคุณสิงห์), บางกะปิ

 1. ประพฤติ ฉัตรประภาชัย - ประชาธิปัตย์
 2. กฤชณัท ปัญสุทธิ์ - เพื่อชาติ
 3. ณัฐวุฒิ พิณทอง - คลองไทย
 4. ยลดา พันธ์มะวงค์ - ไทยภักดี
 5. นฤมล รัตนาภิบาล - พลังประชารัฐ
 6. พงศกร รัตนเรืองวัฒนา - เพื่อไทย
 7. อำพล ขำวิลัย - ภูมิใจไทย
 8. ธาม สมุทรานนท์ - ชาติพัฒนากล้า
 9. สิริลภัส กองตระการ - ก้าวไกล
 10. เอกพล ชัยสังฆะ - เสรีรวมไทย
 11. ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ - รวมไทยสร้างชาติ
 12. ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส - ไทยสร้างไทย
 13. สมัครสุนทรเวทย์ ปรีชาชัยวัฒน์ - ประชากรไทย
 14. อำนวย โกวิทธรรมกรณ์ - ทางเลือกใหม่
 15. รัชฏะ สมรทินกร - เปลี่ยนอนาคต

เขต 15 คันนายาว, บึงกุ่ม (คลองกุ่ม)

 1. พันธ์พิสุทธิ์ นุราช - ประชาธิปัตย์
 2. โจโจ้ ไมอ๊อคชิ - เสรีรวมไทย
 3. แมน เจริญวัลย์ - ไทยสร้างไทย
 4. จิตภินันท์ วงษ์ขันธ์ - เส้นด้าย
 5. วีรพล วงษ์มะเซาะ - ชาติพัฒนากล้า
 6. วิทวัส ติชะวาณิชย์ - ก้าวไกล
 7. พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ - เพื่อไทย
 8. ณิรินทร์ เงินยวง - พลังประชารัฐ
 9. อิทธิเดช สุพงษ์ - ภูมิใจไทย
 10. ภัทรภคิน รัตนสาขา - แนวทางใหม่
 11. กาญจนา ภวัครานนท์ - รวมไทยสร้างชาติ
 12. ธมนันท์ พุ่มกัน - คลองไทย
 13. นพดล กุลละวณิชย์ - ทางเลือกใหม่
 14. รัตนา กอเซ็มมูซอ - ไทยภักดี
 15. กุลวิรัณภัฏ จองไว - ไทยสมาร์ท
 16. นพดล ธุวานนท์ - ประชาไทย

เขต 16 คลองสามวา (สามวาตะวันตก, บางชัน, ทรายกองดิน)

 1. กฤษณา ศรีแจ่ม - เสรีรวมไทย
 2. ณรงค์ เกียรติเสรีกุล - ไทยภักดี
 3. วรชพร ปานใย - ไทยธรรม
 4. ณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์ - ภูมิใจไทย
 5. ปิยะนุช จงบรรเจิด - ไทยสร้างไทย
 6. ณัฐนันท์ กัลยาศิริ - รวมไทยสร้างชาติ
 7. นิยม ทรัพย์สิรินาวิน - แนวทางใหม่
 8. พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ - ก้าวไกล
 9. ปกรณ์ ดำรงศักดิ์ - เพื่อชาติไทย
 10. ขุนธรรม เดือดขุนทด - ราษฎร์วิถี
 11. จิรายุ ห่วงทรัพย์ - เพื่อไทย
 12. กิติภูมิ นีละไพจิตร์ - พลังประชารัฐ
 13. เขมจิรา พชรจรวยพร - คลองไทย
 14. เกศกานดา อินช่วย - ประชาธิปัตย์
 15. กฤษฎ์ เครือเจริญพร - ชาติพัฒนากล้า
 16. ศิริ์กาญจน์ ทองโชติธนชาติ - ทางเลือกใหม่

เขต 17 หนองจอก (กระทุ่มราย, หนองจอง, คลองสิบ, คลองสิบสอง, คู้ฝั่งเหนือ), คลองสามวา (สามวาตะวันออก, ทรายกองดินใต้)

 1. อารี สุขโข - ไทยภักดี
 2. ณัฐิดา เตาเฟ็ส - ประชาธิปัตย์
 3. ประยูร ครองยศ - เสรีรวมไทย
 4. เฉลิมพล พิณทอง - คลองไทย
 5. ฮาซัน วันนุ - ชาติไทยพัฒนา
 6. สุลาวัลย์ รักชลธี - แนวทางใหม่
 7. วีรวุธ รักเที่ยง - ก้าวไกล
 8. นิกม์ แสงศิรินาวิน - ภูมิใจไทย
 9. สุริโย พินโย - ทางเลือกใหม่
 10. ศิริพงษ์ รัสมี - พลังประชารัฐ
 11. ฤกษ์อารี นานา - รวมไทยสร้างชาติ
 12. มังกร ศิริศรีโพธิ์ - ไทยสร้างไทย
 13. ไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ - เพื่อไทย
 14. ฐีรทรัพย์ อภิญญาภรณ์ - ชาติพัฒนากล้า
 15. โสภณ แก้วศรีจันทร์ - เส้นด้าย
 16. ธนดล จันทร์สุนทร - เพื่อชาติไทย
 17. ต้นสัก สนิทนาม - ภราดรภาพ
 18. อัครภัทร เสนาะ - ประชากรไทย

เขต 18 หนองจอก (โคกแฝด, ลำผักชี, ต้อยติ่ง), ลาดกระบัง (ลำปลาทิว), มีนบุรี (แสนแสบ)

 1. วุฒิภัทร คำประกอบ - รวมไทยสร้างชาติ
 2. ริณดา คงตาละนันท์ - ชาติพัฒนากล้า
 3. พันธุ์ปิติ โพธิ์วิจิตร - ชาติไทยพัฒนา
 4. พีระพงษ์ รัสมี - พลังประชารัฐ
 5. ไปรยา หลำลาย - เส้นด้าย
 6. สุรชาติ โต๊ะเฮ - ทางเลือกใหม่
 7. ธีระวิทย์ วงศ์เพชร - ภูมิใจไทย
 8. ธีรัจชัย พันธุมาศ - ก้าวไกล
 9. อนันต์ ฤกษ์ดี - ประชาธิปัตย์
 10. ชาย มาลี - เพื่อชาติ
 11. พรวิลัย รักชลธี - แนวทางใหม่
 12. วาทิศ ธนกิจกาศมณี - ไทยสร้างไทย
 13. สมเกียรติ์ ขุนบุญจันทร์ - ไทยภักดี
 14. สำคัญต่อชาติ เอี่ยมอ่ำ - เสรีรวมไทย
 15. ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ - เพื่อไทย
 16. ยศศักดิ์ธำรง นงค์พรหมมา - คลองไทย

เขต 19 มีนบุรี (มีนบุรี), สะพานสูง (สะพานสูง, ราษฎร์พัฒนา)

 1. บวรวิช รักไทย - ทางเลือกใหม่
 2. อรรถวิทย์ เซะวิเศษ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. สุนันท์ มีนมณี - ประชาธิปัตย์
 4. กฤตทัศชญา ดิษฐเนตร - เสรีรวมไทย
 5. กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ - ก้าวไกล
 6. พงษ์เพชร เพชรสุวรรณดี - ภูมิใจไทย
 7. หวังจันทร์ ยิ้มวิไล - ไทยภักดี
 8. เดโชนุชิต นวลสกุล - เป็นธรรม
 9. วิชาญ มีนชัยนันท์ - เพื่อไทย
 10. นาถยา แดงบุหงา - พลังประชารัฐ
 11. สมชาย ดีเหลือ - เพื่อชาติไทย
 12. ยุทธนา รักชลธี - แนวทางใหม่
 13. เสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต - ไทยสร้างไทย
 14. ปราโมช วงษ์มะเซาะ - ราษฎร์วิถี
 15. ภัทรานิษฐ์ กิตินิรันดร์กูล - ชาติพัฒนากล้า
 16. สุรพล สะริมา - คลองไทย
 17. วรภัทร์ ละออง - เส้นด้าย

เขต 20 ลาดกระบัง (ลาดกระบัง, คลองสองต้นนุ่น, คลองสามประเวศ, ทับยาว, ขุมทอง)

 1. บุญรุ่ง เต๋งจงดี - พลังประชารัฐ
 2. ชัญญาพัชญ์ ธนัตพรภัคพงศ์ - คลองไทย
 3. ณัทพัช อัคฮาด - ชาติไทยพัฒนา
 4. รณชัย สังฆมิตกล - รวมไทยสร้างชาติ
 5. เอกฤทธิ เจียกขจร - ภูมิใจไทย
 6. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ - เพื่อไทย
 7. กรกฤษณ์ วงศ์คุณหยก - ชาติพัฒนากล้า
 8. วันชัย รัตนขจรไชย - เสรีรวมไทย
 9. ชุมพล หลักคำ - ก้าวไกล
 10. สุเทพ บรรจง - ไทยภักดี
 11. สุพจน์ ฤกษ์ดี - ประชาธิปัตย์
 12. วัชญ์รัชชญา จันทชุมประพัฒน์ - เพื่อชาติไทย
 13. นรัชช์อร พงศภัคคณนันท์ - แนวทางใหม่
 14. นุชนาฏ หุ่นอยู่ - ไทยสร้างไทย
 15. ลูกัสเอราดัส โครนีเวล - ประชาไทย

เขต 21 ประเวศ (ประเวศ, ดอกไม้), สะพานสูง (ทับช้าง)

 1. กิตพล เชิดชูกิจกุล - ประชาธิปัตย์
 2. แพรว กิจสุวรรณ - พลังประชารัฐ
 3. สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม - ภูมิใจไทย
 4. ทรงพจน์ เอกนิติภูมิ - ไทยภักดี
 5. ประสิทธิ์ มะหะหมัด - รวมไทยสร้างชาติ
 6. อภิวัฒน์ พิณทอง - คลองไทย
 7. ณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ - ก้าวไกล
 8. ฮารูน เมฆลอย - เสรีรวมไทย
 9. พฤฒิบดี อาดำ - แนวทางใหม่
 10. วรัญญา แอนดาริส - ไทยสร้างไทย
 11. อรรถเวช กองนักวงษ์ - ชาติพัฒนากล้า
 12. เวโรฒ มาตยศิริ - อนาคตไทย
 13. อรรฆรัตน์ นิติพน - เพื่อไทย
 14. อริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์ - ชาติไทยพัฒนา
 15. อดุลย์ ณ ลำปาง - ประชาไทย

เขต 22 สวนหลวง, ประเวศ (หนองบอน)

 1. รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ - พลังประชารัฐ
 2. มณฑล โพธิ์คาย - ภูมิใจไทย
 3. วีรกิตติ์ อภิโชควัชรศักดิ์ - เสรีรวมไทย
 4. อิทธิวัตร เพ็ชร์มีไชยสกุล - เพื่อชาติ
 5. จักรวี วิสุทธิผล - ประชาธิปัตย์
 6. มณฑิตา ฤทธิ์ธนสาโรจน์ - ทางเลือกใหม่
 7. ฉัตรฉกฎ ดวงจิตพุทธคุณ - เส้นด้าย
 8. สุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ - ก้าวไกล
 9. ธกร เลาหพงศ์ชนะ - เพื่อไทย
 10. ดิเรก ขันทพร - ชาติพัฒนากล้า
 11. ธันวา ไกรฤกษ์ - ไทยสร้างไทย
 12. พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ - รวมไทยสร้างชาติ
 13. ประเสริฐ กอเซ็มมูซอ - ไทยภักดี
 14. ศรีนคร พันธุรัตน์ - คลองไทย

เขต 23 พระโขนง, บางนา

 1. อัยรดา บำรุงรักษ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 2. ยศยา ชิยาปภารักษ์ - ชาติพัฒนากล้า
 3. กวีวงศ์ อยู่วิจิตร - เพื่อไทย
 4. ปณิธาน ประจวบเหมาะ - ไทยสร้างไทย
 5. ตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ - พลังประชารัฐ
 6. มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์ - ภูมิใจไทย
 7. อนุวัตร เมืองมัจฉา - อนาคตไทย
 8. สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ - ประชาธิปัตย์
 9. สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ - ชาติไทยพัฒนา
 10. มูฮัมหมัด นอร์แมน กานตี้ - เพื่อชาติ
 11. ปิยรัฐ จงเทพ - ก้าวไกล
 12. วีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ - ทางเลือกใหม่
 13. ขจรศักดิ์ น้อยประดิษฐ์ - เส้นด้าย
 14. พิสิษฐ์ ศิริอริยาพร - เสรีรวมไทย
 15. ธงไชย มหาโพธิ์ - ราษฎร์วิถี
 16. ฐิติมา กิจประพันธ์ - ไทยภักดี
 17. สุกรี สุวินัย - คลองไทย

เขต 24 ธนบุรี (บุคคโล, ตลาดพลู, ดาวคะนอง, สำเหร่), คลองสาน, ราษฎร์บูรณะ (บางปะกอก)

 1. ศันสนะ สุริยะโยธิน - พลังประชารัฐ
 2. รัชตะ สมบัติลาภตระกูล - ชาติพัฒนากล้า
 3. เจณิสตา เตชะโสภณมณี - ภูมิใจไทย
 4. กัณฐณัฏฐ์ สุวรรณประภา - ชาติไทยพัฒนา
 5. สุภชัย อื้อตระกูลชัย - อนาคตไทย
 6. มนต์สัณฑ์ อรรถปรีชาพล - เพื่อชาติไทย
 7. ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. ศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร - เพื่อไทย
 9. เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร - ก้าวไกล
 10. ศักดินนท์ บุญพนาศรี - เพื่อชาติ
 11. ศิริภา อินทวิเชียร - ประชาธิปัตย์
 12. ภัชริ นิจสิริภัช - ไทยสร้างไทย
 13. ธิติพัทธ์ นรวิทย์โชติกุล - เสรีรวมไทย
 14. ไชยยุทธ ศรีเปารยะ - ไทยภักดี

เขต 25 ทุ่งครุ, ราษฎร์บูรณะ (ราษฎร์บูรณะ)

 1. อมรศักดิ์ สินเหลือ - ไทยสร้างไทย
 2. ระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา - พลังประชารัฐ
 3. ธนเดช ตุลยลักษณะ - ไทยภักดี
 4. สุชาติ เจริญเลิศวิริยะกิจ - แนวทางใหม่
 5. สมัชญา พงศพัศเดชา - เส้นด้าย
 6. อดิศักดิ์ อู่งามสิน - ชาติไทยพัฒนา
 7. ชยิน พึ่งสาย - ประชาธิปัตย์
 8. สวิชญา วาทะพุกกะณะ - ชาติพัฒนากล้า
 9. แอนศิริ วลัยกนก - ก้าวไกล
 10. ชาติชาย ปัตตะพงศ์ - เสรีรวมไทย
 11. เจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ - ภูมิใจไทย
 12. ทศพร ทองศิริ - รวมไทยสร้างชาติ
 13. ภาคย์ธณิศ นุชน้อย - เพื่อชาติ
 14. กิตติพล รวยฟูพันธ์ - เพื่อไทย
 15. วิชิต วราศิริกุล - อนาคตไทย
 16. ประสงค์ ประสพโชค - ทางเลือกใหม่

เขต 26 บางขุนเทียน (ท่าข้าม), จอมทอง (บางค้อ, บางมด, จอมทอง)

 1. ธวัชชัย ทองสิมา - ไทยสร้างไทย
 2. ศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร - เพื่อไทย
 3. อนุชาญ กวางทอง - พลังประชารัฐ
 4. ภาณุภณ พฤฒิวโรดม - ชาติไทยพัฒนา
 5. สงกรานต์ พงษ์พันนา - ชาติพัฒนากล้า
 6. ธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์ - ไทยภักดี
 7. มินทร์ ลักษิตานนท์ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี - ภูมิใจไทย
 9. ชยรพ อ่องยิ้ม - คลองไทย
 10. จักรกฤช ปิ่นกร - เสรีรวมไทย
 11. ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ - ก้าวไกล
 12. สุวัฒน์ ม่วงศิริ - ประชาธิปัตย์

เขต 27 บางบอน (บางบอนใต้, คลองบางบอน), บางขุนเทียน (แสมดำ)

 1. ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ - ก้าวไกล
 2. ภาสกร เงินเจริญกุล - รวมไทยสร้างชาติ
 3. ณัฐวุฒิ อวนทะเล - เพื่อชาติ
 4. กมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ - เพื่อไทย
 5. สุธินี ธัมวิสุทธิวรากร - คลองไทย
 6. สากล ม่วงศิริ - ประชาธิปัตย์
 7. ณัฐวรรธน์ พัชรพรนุกูล - ชาติพัฒนากล้า
 8. ณัชชา แสงเรืองฤทธิ์ - แนวทางใหม่
 9. อัศวิน คูร์พิพัฒน์ - ชาติไทยพัฒนา
 10. เศรษฐสรร จันทร์ทอง - ไทยสร้างไทย
 11. เทพทอง วัฒนพงศ์สวัสดิ์ - เสรีรวมไทย
 12. สาโรจน์ ซึ้งไพศาลกุล - พลังประชารัฐ
 13. สุทธิชัย เมฆสุวรรณ - ภูมิใจไทย
 14. สิริพรโชค พฤทธเมธวิสุทธิ์ - เสมอภาค
 15. อนันต์ นุนาบี - ไทยภักดี

เขต 28 จอมทอง (บางขุนเทียน), บางบอน (บางบอนเหนือ, คลองบางพราน), หนองแขม (หนองแขม)

 1. มานพ มารุ่งเรือง - พลังประชารัฐ
 2. วิษณุ แพทย์คดี - ไทยภักดี
 3. ฐาปนี โปร่งรัศมี - ภูมิใจไทย
 4. รักชนก ศรีนอก - ก้าวไกล
 5. ธนาวุฒิ รัศมีฉาย - ชาติพัฒนากล้า
 6. สมพร คงโครัด - ไทยสร้างไทย
 7. ศิวโรจณ์ แสงจรัสโชติ - เสรีรวมไทย
 8. พนา รัตนบรรณางกูร - รวมไทยสร้างชาติ
 9. ทวนชัย นิยมชาติ - รวมไทยสร้างชาติ
 10. วณิชชา ม่วงศิริ - ประชาธิปัตย์
 11. วัน อยู่บำรุง - เพื่อไทย
 12. สุวลักษณ์ พวงมาลัย - ภราดรภาพ

เขต 29 บางแค (บางแคเหนือ, บางไผ่), หนองแขม (หนองค้างพลู)

 1. อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์ - ไทยศรีวิไลย์
 2. เกรียงไกร จงเจริญ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. ธัณยาการย์ เตชะพัฒน์สิริ - ภูมิใจไทย
 4. ณัฐจักร์ อัศวโชติวัฒน์ - เสรีรวมไทย
 5. ทศพล โชติคุตร์ - ชาติพัฒนากล้า
 6. วัชระ เพชรทอง - ประชาธิปัตย์
 7. เอกชัย ผ่องจิตร์ - พลังประชารัฐ
 8. ทิสรัตน์ เลาหพล - ก้าวไกล
 9. กฤชนนท์ อัยยปัญญา - เพื่อไทย
 10. กิติ วงษ์กุหลาบ - ไทยสร้างไทย
 11. สมพงค์ กิจประพันธ์ - ไทยภักดี
 12. กิจณพัฒน์ เอี่ยมวรกุล - คลองไทย

เขต 30 บางแค (บางแค, หลักสอง), ภาษีเจริญ (บางหว้า, บางด้วน, คลองขวาง)

 1. ศุภิกา พัฒน์ธนันภู - ภูมิใจไทย
 2. ศุภกิตติ์ ศีลอุดม - ไทยภักดี
 3. พีร์ โรจนดารา - ไทยสร้างไทย
 4. ธัญธร ธนินวัฒนาธร - ก้าวไกล
 5. ธนูชยานันท์ ปั้นบริสุทธิ์ - ประชาธิปัตย์
 6. นลินภัสร์ องค์คุณารักษ์ - เสมอภาค
 7. ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. พีรพล เตชวัชรพงศ์ - เสรีรวมไทย
 9. วันชัย สุทธิอารีกุล - ชาติพัฒนากล้า
 10. นิธิวรรณ ปิยะนันทกุล - ทางเลือกใหม่
 11. สิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ - พลังประชารัฐ
 12. สิษฐณัฐ บุญนาค - ไทยศรีวิไลย์
 13. สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา - เพื่อไทย
 14. มณฑา พ่วงพุฒ - ไทยสมาร์ท

เขต 31 ทวีวัฒนา, ตลิ่งชัน (คลองชักพระ, ตลิ่งชัน, ฉิมพลี, บางพรม, บางระมาด)

 1. นิธิ บุญยรัตกลิน - พลังประชารัฐ
 2. จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ - เพื่อไทย
 3. พลวิทย์ เจริญพงศ์ - ประชาธิปัตย์
 4. กวิน ชาตะวนิช - ไทยภักดี
 5. ประเวช แสวงสุข - รวมไทยสร้างชาติ
 6. วิละ อุดม - ทางเลือกใหม่
 7. กันตพงศ์ ดีชัยยะ - ไทยสร้างไทย
 8. ศราพงศ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา - ชาติพัฒนากล้า
 9. ประกิจ ศิริมา - เพื่อชาติไทย
 10. ปิติพงศ์ เต็มเจริญ - เป็นธรรม
 11. วันชัย ฟักเอี้ยง - เสรีรวมไทย
 12. พศิน ชาญศิลป์ - ภูมิใจไทย
 13. สิริน สงวนสิน - ก้าวไกล
 14. สุวัฒน์ ไรโอ สมิทธ์กุล - เส้นด้าย
 15. วริษอร เพชรศิริ - คลองไทย

เขต 32 บางกอกน้อย (ศิริราช), บางกอกใหญ่, ภาษีเจริญ (บางจาก, บางแวก, ปากคลองภาษีเจริญ, คูหาสวรรค์), ตลิ่งชัน (บางเชือกหนัง), ธนบุรี (วัดกัลยาณ์, หิรัญรูจี, บางยี่เรือ)

 1. ชลายน ชลายนเดชะ - ไทยภักดี
 2. วิลาศ จันทร์พิทักษ์ - ประชาธิปัตย์
 3. ณชิต อำนาจเดชานนท์ - เสรีรวมไทย
 4. อรไพลิน อัครเลิศวรปรีชา - ชาติพัฒนากล้า
 5. อิทธิพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์ - รวมไทยสร้างชาติ
 6. บุณณดา สุปิยพันธุ์ - พลังประชารัฐ
 7. อัชญา จุลชาต - ภูมิใจไทย
 8. สมชาย จรุญวงษ์ - ทางเลือกใหม่
 9. ปวิตรา จิตตกิจ - ก้าวไกล
 10. นิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญ - ไทยสร้างไทย
 11. ยุทธนา ทองแสนดี - เส้นด้าย
 12. วาริช อินทนนท์ - ชาติไทยพัฒนา
 13. อารุม ตุ้มน้อย - เพื่อไทย
 14. เอษณา จรัสสุริยพงศ์ - เป็นธรรม
 15. พิสณฑ์ ชลายนนาวิน - พลังสังคม
 16. ทวี สูงหางหว้า - คลองไทย

เขต 33 บางพลัด, บางกอกน้อย (บ้านช่างหล่อ, บางขุนนนท์, บางขุนศรี, อรุณอมรินทร์)

 1. จักรพันธ์ พรนิมิตร - ภูมิใจไทย
 2. กฤษณ์ สุริยผล - ชาติพัฒนากล้า
 3. พัทธวรรณ รุจิรชัย - เพื่อชาติไทย
 4. ปลวัชร แสงกิตติกร - เส้นด้าย
 5. รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี - รวมไทยสร้างชาติ
 6. พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ - ก้าวไกล
 7. ชนินทร์ รุ่งแสง - ประชาธิปัตย์
 8. รัชนก ศรีทองแท้ - เพื่อชาติ
 9. สานนท์ บุญมี - ไทยภักดี
 10. พิมพ์นารา พึงรุ่งเรืองวัฒนา - ทางเลือกใหม่
 11. นนทิกา ครองสินทรัพย์ - เสรีรวมไทย
 12. ณัฐวัฒน์ พอใช้ได้ - ไทยสร้างไทย
 13. ธิติวัฐ อดิศรพันธุ์กุล - เพื่อไทย
 14. ภพพร เปลี่ยนจินดา - พลังสังคมใหม่
 15. คมสัน พันธุ์วิชาติกุล - พลังประชารัฐ
 16. บรรพต ครองผล - ไทยสมาร์ท

โดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

 • ประกาศรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. หน้าหน่วยเลือกตั้ง
 • เว็บไซต์แสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ www.ectreport.com
 • สื่อมวลชนที่เชื่อมโยงข้อมูลจาก สวข.
 • ศูนย์แถลงข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามผลนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 ครบทั้ง 400 เขตอย่างไม่เป็นทางการ เช็กที่นี่