เลือกตั้ง 2566 (14 พ.ค.) แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนที่นี่เลย

เลือกตั้ง 2566 (14 พ.ค.) แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนที่นี่เลย

เลือกตั้ง 2566 ในวันที่ 14 พ.ค.2566 นี้กรณีไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนน สามารถแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งที่นี่ ตามวิธีการดังต่อไปนี้

เลือกตั้ง 2566 ในวันที่ 14 พ.ค.2566 นี้กรณีไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนน สามารถแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งที่นี่ ตามวิธีการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงวันที่ 7-13 พ.ค. และหลังจากเลือกตั้งในวันที่ 15-21 พ.ค.2566

กรณี ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 เนื่องจากมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนได้นั้น กกต.ได้เปิดช่องทางให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตัวเอง หรือดำเนินการทำหนังสือยื่นคำร้อง สามารถดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้

 

แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์

1.ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานบริหารการทะเบียน (คลิกที่นี่)

เลื่อนลงไปหัวข้อ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)" เลือก "แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" จากนั้นจะเด้งไปที่หน้า "ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"

กรอกข้อมูล ประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน เลขรหัสกำกับบัตร (เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน) , ชื่อ-นามสกุล *ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ (เช่น นาย, นาง, นางสาว) วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน และกดเลือก "ตรวจสอบข้อมูล" 

 

เลือกตั้ง 2566 (14 พ.ค.) แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนที่นี่เลย

 

หลังจากที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (คลิกที่นี่)

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เลย

2.แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งผ่านทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote 

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง

 • เข้าแอปฯ Smart Vote กดที่เมนู "เลือกตั้ง ส.ส."
 • เลือกเมนู ECT Report ตรวจสอบสิทธิแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ
 • เลือก "แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และกดยืนยัน 
 • จากนั้น กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Smart Vote

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่าน Smart Vote กดมือถือทำตามง่ายๆ

- เช็คตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ดูที่ไหน ก่อนเข้าคูหา 14 พฤษภาคม

- ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 (14 พ.ค.) วิธีกาบัตร 2 ใบสีม่วง สีเขียวให้ถูกต้อง

 

3.แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปเลือกตั้งตามแบบ ส.ส.1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัว ประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง

4.ทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 7-13 พ.ค. และ 15-21 พ.ค.2566

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 (คลิกที่นี่)

 

เหตุอันสมควรที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ได้ ประกอบด้วย

 • มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 • เจ็บป่วย ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้
 • เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและมิได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
 • มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 • มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง : จะถูกตัดสิทธิทางการเมือง ตามที่กฎหมายได้กำหนดในเรื่องการเสียสิทธิทางการเมืองไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 35 ดังนี้

 • ไม่มีสิทธิร่วมลงชื่อ ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
 • ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
 • ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
 • ตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น 
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
 • ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
 • ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 • ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 • คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ทุกตำแหน่ง ที่ผ่านการลงคะแนนเลือกตั้ง

โดยข้อห้ามทั้งหมดที่ว่ามานี้ จะมีระยะเวลากำหนดอยู่ที่ 2 ปี ซึ่งหากว่าครั้งต่อๆไปผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังไม่ยอมไปใช้สิทธิ ก็จะถูกข้อห้ามดังกล่าวเหมือนเดิมและจะบวกเพิ่มไปอีก 2 ปี