ร้อง ป.ป.ช.สอบ 375 ส.ส.-ส.ว. ทำ “สภาล่ม” ส่อผิดจริยธรรมร้ายแรง

ร้อง ป.ป.ช.สอบ 375 ส.ส.-ส.ว. ทำ “สภาล่ม” ส่อผิดจริยธรรมร้ายแรง

ได้เวลา “ศรีสุวรรณ” ลุยร้อง ป.ป.ช. ไล่บี้เอาผิด 375 ส.ส.-ส.ว. ทำ “สภาล่ม” ไม่ยอมอยู่-เป็นองค์ประชุมพิจารณา “กม.ลูก” เลือกตั้ง ส.ส. ส่อเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่มิชอบ-ผิดจริยธรรมร้ายแรง

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวนสมาชิกรัฐสภา ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. จำนวน 357 คน กรณีกล่าวหาว่าไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากฎหมาย โดยการไม่เข้าร่วมประชุมรัฐสภา หรือไม่แสดงตนในที่ประชุมเป็นเหตุให้รัฐสภาต้องปิดการประชุมไปเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา ถือได้ว่าทำงานไม่คุ้มกับภาษีประชาชนที่เสียให้ในแต่ละเดือน

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การประชุมรัฐสภาเมื่อ 15 ส.ค. 2565 ต้องล่มไป อันเนื่องมาจากมี ส.ส.เข้าร่วมประชุมไม่ครบในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วใน ม.24/1 โดยที่สุดแล้ว ที่ประชุมรัฐสภาก็ไม่สามารถลงมติในร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.มาตราดังกล่าวได้ เพราะสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม สภาล่มอีกครั้ง ด้วยจำนวน 349 คน จากจำนวนกึ่งหนึ่ง 364 คน จึงทำให้ไม่ครบองค์ประชุม และประธานรัฐสภาจึงได้ปิดประชุมในเวลา 10.29 น.ในที่สุด

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า การที่ ส.ส. และ ส.ว.จำนวน 375 คนไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ในการตรากฎหมาย โดยไม่มีเหตุอันควรต้องย่อมถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 และตามที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 บัญญัติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2561 อย่างร้ายแรง ประกอบข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ 2563 และหรือข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 2563 ตามที่รัฐธรรมนูญ ม.128  และ ม.219 วรรคสอง บัญญัติไว้ด้วย

นายศรีสุวรรณ กล่าวด้วยว่า ส.ส.และ ส.ว.ยังมีเงินเดือนมากถึง 71,230 บาท และยังมีเงินเพิ่ม 42,330 บาท รวมต่อเดือนถึง 113,560 บาท หรือเฉลี่ยวันละ 3,785 บาทต่อวัน ดังนั้นการที่ ส.ส.และส.ว.ไม่ร่วมประชุมสภาหรือกระทำการอย่างใด ๆ เป็นเหตุให้สภาไม่สามารถประชุมต่อไปได้เพียง 1 วัน ทำให้รัฐต้องเสียเงินงบประมาณแผ่นดินที่เป็นเงินภาษีของประชาชนไปเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งการที่ ส.ส. และ ส.ว.ไม่ปฏิบัติหน้าที่เพียงวันเดียว จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่หมายถึงการที่ทำให้รัฐเสียหาย อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับจริยธรรมอย่างร้ายแรง สมาคมจึงต้องนำความมาร้องต่อ ป.ป.ช.เพื่อไต่สวนเอาผิด 375 ส.ส.และ ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ ม.235 (1)