มท.1 เผย ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงแรม ไปอีก 2 ปี

มท.1 เผย ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงแรม ไปอีก 2 ปี

มท.1 เผย ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงแรม ปีละ 40 บาทต่อห้องพัก ไปอีก 2 ปี ถึง 30 มิถุนายน 2567 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2563 ปีละ 40 บาทต่อห้องพัก เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และได้สิ้นผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลายบรรเทาลง และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ก็มีมาตรการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมหลายอย่างให้สามารถเปิดบริการได้ แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอาจต้องใช้ระยะเวลาไปอีกระยะหนึ่ง

มท.1 เผย ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงแรม ไปอีก 2 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 มีความต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สามารถติดต่อขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่กรมการปกครอง (วังไชยา) ภายหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา