เปิดแฟ้ม ครม.5 ก.ค.ชงเว้นค่าธรรมเนียมโรงแรม - ตั้งบอร์ด 2 ชุดรับวิกฤตพลังงาน

เปิดแฟ้ม ครม.5 ก.ค.ชงเว้นค่าธรรมเนียมโรงแรม - ตั้งบอร์ด 2 ชุดรับวิกฤตพลังงาน

"ประยุทธ์" นั้งหัวโต๊ะประชุม ครม. 5 ก.ค. พิจารณาเรื่องเศรษฐกิจหลายเรื่อง เคาะตั้งกรรมการ 2 คณะดูแลวิกฤตอาหาร - พลังงาน ตามข้อเสนอ สมช. ด้านมหาดไทยชงเว้นค่าธรรมเนียมโรงแรมช่วยผู้ประกอบการ พม.ของบกลางฯเพิ่มช่วยผู้สูงอายุ แรงงานเสนอแผนแรงงานต่างด้าวหลังโควิด-19

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (5 ก.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมจะมีการหารือกันต่อเนื่องในประเด็นการรับมือกับวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจากผลกระทบสงคราม และการคว่ำบาตรที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียและกลุ่มชาติตะวันตก รวมทั้งจะมีการนำเอาผลการประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมาในส่วนของการตั้งคณะกรรมการ 2 ชุดขึ้นมาดูแลปัญหาในเรื่องนี้ได้แก่ ได้แก่ 1.คณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

2.คณะกรรมการเฉพาะกิจติดตามประมวลผลวิเคราะห์ผลกระทบและจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาทุกมิติ และจัดทำแผนรองรับทุกด้านตามวิกฤติการณ์ในอนาคตด้วย โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง อาจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน

สำหรับวาระสำคัญที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาลได้แก่  กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. …เพื่อช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 

กระทรวงแรงงาน เสนอการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลาย มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19

กระทรวงพัฒนาสังคมฯเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

วาระเพื่อพิจารณา ได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 

กระทรวงพาณิชย์ เสนอโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565
กระทรวงกลาโหม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

กระทรวงมหาดไทย เสนอการขออนุมัติแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570
กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam 

กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะ กิจการ หรือหน่วยงานที่ยกเว้นมิให้ นำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใช้บังคับ พ.ศ. ….

กระทรวงพลังงาน เสนอองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบการผนวกสัญญาแบ่งฝ่ายผลผลิต แปลง B-17 & C-19 และพื้นที่ว่าง (แปลง B-17-02) เข้ากับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 โดยการออกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 

กระทรวงพลังงาน เสนอองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญา ซื้อขายแก๊สธรรมชาติแปลง B-17 & C-19 และแปลง B-17-01 ในพื้นที่พัฒนา ร่วมไทย-มาเลเซีย (ฉบับแก้ไข) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการลงทุนรายการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ….

เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่  ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ….

กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง อุดรธานี พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๓)

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมโครงสร้าง โรงไฟฟ้าชุมชนจากพลังงานทางเลือก ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงาน ขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ….