มติ ก.ต.เคาะ “โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ” ประธานศาลฎีกาคนใหม่ มีผล 1 ต.ค.

มติ ก.ต.เคาะ “โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ” ประธานศาลฎีกาคนใหม่ มีผล 1 ต.ค.

มติ ก.ต.เคาะเลือก “โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ” ประธานแผนกคดีแรงงานฯ เลื่อนขึ้นเป็น “ประธานศาลฎีกา” คนใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565 ที่ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ครั้งที่ 14/2565 มีวาระสำคัญคือการลงมติให้ความเห็นชอบเลือกข้าราชการตุลาการเพื่อดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 48 เนื่องจาก น.ส.ปิยกุล ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งบริหาร ในวันที่ 30 ก.ย.65 เมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย โดยการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งประธานศาลฎีกา จะพิจารณารายชื่อผู้พิพากษาตามลำดับอาวุโส ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติความเหมาะสมตามบัญชีที่มีการเสนอจากอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (อ.ก.ต.)

โดยที่ประชุม ก.ต. มีมติเห็นชอบให้ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 48 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป

สำหรับนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ว่าที่ประธานศาลฎีกา จะมีวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศาลยุติธรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนี้จะมีการเสนอชื่อนายโชติวัฒน์เพื่อทูลเกล้าฯตามขั้นตอนต่อไป

ประวัติ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ปัจจุบันดำรงตำเเหน่งประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

ประวัติการศึกษา โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท) นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ผู้พิพากษาศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6

ตำแหน่งพิเศษที่เคยได้รับเลือกตั้ง กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น ชั้นศาลอุทธรณ์และชั้นศาลฎีกา (ก.ต.) กรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลชั้นต้น และชั้นศาลอุทธรณ์ (ก.บ.ศ.)

การอบรม หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 8 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9 หลักสูตรการกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 15 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7