ครม.เคาะ 338 ล้านบาท 6 โครงการท่องเที่ยว พัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามัน

ครม.เคาะ 338 ล้านบาท 6 โครงการท่องเที่ยว พัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามัน

ครม. เคาะ 338.80 ล้านบาท 6 โครงการท่องเที่ยว พัฒนา 5 จังหวัด กลุ่มจังหวัดอันดามัน รองรับ และดึงดูดนักท่องเที่ยวไทย และต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อนุมัติ วงเงินจำนวน 338.80 ล้านบาท ให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดสตูล ตรัง ภูเก็ต พังงา และกระบี่) จำนวน 6 โครงการ รายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะ รองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ จังหวัดสตูล โดยเป็นการปรับปรุงอาคารของโรงพยาบาลเสริมสร้างสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ให้สามารถรองรับประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้ รวมทั้งเป็นการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์วงเงิน 80.75 ล้านบาท

2. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูน และสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง เป็นการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูน และสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ให้มีความทันสมัย และดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสาน รวมทั้งปรับปรุงศูนย์อนุบาลสัตว์น้ำด้วย วงเงิน 68.80 ล้านบาท

3. โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งการให้คำปรึกษา เรียกรถพยาบาล ดูประวัติการรักษาของตนเอง รวมทั้งการจัดตั้ง Digital Health Post เพื่อเป็นจุดสำหรับตรวจสุขภาพเบื้องต้น และพบหมอทางออนไลน์ด้วย วงเงิน 25.25 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

4. โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยว และนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นการก่อสร้างอาคารศูนย์กลางการท่องเที่ยว และลานกิจกรรมนันทนาการ เช่น ลานกิจกรรม ทางวิ่ง ทางเท้า เป็นต้น เพื่อให้เป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และนักท่องเที่ยวด้วย วงเงิน 80.00 ล้านบาท

5. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร – ท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด จังหวัดกระบี่ เป็นการปรับปรุงท่าเทียบเรือ และอาคารที่ใช้สำหรับรองรับผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน รวมทั้งรองรับต่อผู้ใช้บริการทุกประเภท โดยเฉพาะผู้ใช้บริการที่เป็นผู้พิการ วงเงิน 35.00 ล้านบาท

6. โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปา จังหวัดกระบี่ เป็นการปรับปรุงและพัฒนาสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงให้ยังคงมีสภาพเดิมเป็นไปตามธรรมชาติด้วยวงเงิน 49.00 ล้านบาท 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงทั้ง 6 โครงการว่า ทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ที่ใกล้เคียงกันคือ เพื่อรองรับ และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ในช่วงฤดูท่องเที่ยว (Low season) ตั้งแต่พฤษภาคม-กันยายน 65 นี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 500,000 คน/เดือน สูงกว่าเป้าหมายก่อนนั้นตั้งไว้เพียง 300,000 คน/เดือน และในช่วงฤดูท่องเที่ยว (high season) ตั้งแต่ปลายตุลาคม-ธันวาคม 65 นี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 1,000,000 คน/เดือน 

โดยจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยผ่านโครงการต่างๆ เหล่านี้ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 64 ในการประชุม ครม. สัญจร  จังหวัดกระบี่

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์