ครม.สัญจร อนุมัติงบ พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 7 โครงการ

ครม.สัญจร อนุมัติงบ พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 7 โครงการ

เผยวันนี้ ครม.สัญจร อนุมัติงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 7 โครงการ

ผลประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2564 วันนี้ที่จังหวัดกระบี่ ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) นั้น

สศช. สรุปสาระสําคัญ และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หนึ่งปี จํานวน 7 โครงการ ประกอบด้วย

 (1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เกาะหลีเป๊ะ รองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ จังหวัดสตูล โดยการขยายปรับปรุงอาคาร และจัดหาครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเสริมสร้างสุขภาพ ตําบลเกาะหลีเป๊ะ งบประมาณ 83 ล้านบาท

 (2) โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูน และสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง โดยการปรับปรุงศูนย์อนุบาล และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ 82 ล้านบาท 

(3) โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและสะพาน ข้ามคลองหงาว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงคีรี ตําบลเขานิเวศน์ งบประมาณ 80 ล้านบาท 

(4) โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต โดยการบูรณาการระบบสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงสุขภาพบุคคล และระบบปฐมภูมิด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็น Digital Platform / Digital Health Code และจัดตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทั้งระบบ งบประมาณ 85 ล้านบาท

(5) โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา (The Park Khaolak) โดยการก่อสร้างอาคารศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการ ลานกิจกรรม ทางวิ่ง ทางเท้า และการปรับภูมิทัศน์ งบประมาณ 80 ล้านบาท 
(6) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึง ระบบขนส่งอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design) จังหวัดกระบี่ งบประมาณ 35 ล้านบาท 

และ (7) โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบําบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปา จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างพื้นที่นันทนาการ บริเวณน้ำพุร้อนเค็มสู่มาตรฐานสากล งบประมาณ 45 ล้านบาท

เห็นชอบในหลักการของโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ที่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี กรอบวงเงินรวม 497 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็น และให้กระทรวงมหาดไทย เสนอขอรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์