ครม.ผ่านร่างงบฯ ปี 2566 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

ครม.ผ่านร่างงบฯ ปี 2566 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

ครม. ผ่าน ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 306,618.0 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 วงเงิน  3,185,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • รายจ่ายงบกลาง 590,470.0ล้านบาท
  • รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,090,329.6 ล้านบาท 
  • รายจ่ายบูรณาการ 218,477.7 ล้านบาท
  • รายจ่ายบุคลากร 772,119.1 ล้านบาท
  • รายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน  206,985.6 ล้านบาท
  • รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 306,618.0 ล้านบาท
     

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โอกาสนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 64 คน ประกอบด้วยกรรมาธิการ ฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อ 16 คน ประกอบด้วยข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ ซึ่งไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  

โดยที่ระบุไว้แล้ว จำนวน 4 คน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำหรับกรรมาธิการ ฯ ในสัดส่วนพรรคการเมือง จำนวน 48 คน  แบ่งเป็นส.ส. ฝ่ายรัฐบาล จำนวน 27 คนและ ส.ส. ฝ่ายค้านจำนวน 21 คน  ที่ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ ต่อไป