“ประกันสังคม” ยันผู้ประกันตน ม.40 จ่าย "เงินสมทบ" เกินยื่นขอรับเงินคืนได้

“ประกันสังคม” ยันผู้ประกันตน ม.40 จ่าย "เงินสมทบ" เกินยื่นขอรับเงินคืนได้

“ประกันสังคม” ยืนยันแล้วหาก ผู้ประกันตน ม.40 จ่าย "เงินสมทบ" เกินสามารถยื่นขอรับเงินคืนได้ สอบถาม สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชม.

สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.40 ที่ชำระ "เงินสมทบ" เต็มจำนวนในอัตราเดิม และมีความกังวลว่าจะไม่ได้รับเงินสมทบส่วนที่จ่ายเกินคืน ภายหลังจากที่ ครม. เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เหลือร้อยละ 60 ของ "เงินสมทบ" เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในงวดเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2565 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน "ประกันสังคม"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เรื่องนี้ ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลหากจ่าย "เงินสมทบ" ในอัตราเดิม คือ 

  • ทางเลือกที่ 1 ให้ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่ เป็น 42 บาท/เดือน
  • ทางเลือกที่ 2 ให้ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บาท/เดือน
  • ทางเลือกที่ 3 ให้ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิมจ่ายในอัตรา 300 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาท/เดือน

หากจ่ายในอัตราเดิมเช่นนี้ในงวดเดือน ก.พ. และ มี.ค. 65 สามารถยื่นคำร้องขอรับ "เงินสมทบ" คืนในส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวนได้

“ประกันสังคม” ยันผู้ประกันตน ม.40 จ่าย "เงินสมทบ" เกินยื่นขอรับเงินคืนได้
 

วิธีขอรับ "เงินสมทบ" ม.40 ที่จ่ายเกิน

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 
  2. กรอกรายละเอียด พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  3. ยื่น ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงสำนักงานประกันสังคม
  4. จากนั้นรอการตรวจสอบ และรับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งไว้

และให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ ยื่นคำร้องขอรับ "เงินสมทบ" ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนต่อสำนักงานภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิรับเงินคืน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร 1506 

“ประกันสังคม” ยันผู้ประกันตน ม.40 จ่าย "เงินสมทบ" เกินยื่นขอรับเงินคืนได้