ประกาศแล้ว” ประกันสังคม” ขอรับเงินสมทบ ม.40 ที่จ่ายเกิน เช็กเลย

ประกาศแล้ว” ประกันสังคม” ขอรับเงินสมทบ ม.40 ที่จ่ายเกิน เช็กเลย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนพ.ศ. ๒๕๖๕

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม
ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนพ.ศ. ๒๕๖๕


โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ลดอัตราเงินสมทบลง ส่งผลให้เงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ซึ่งได้จ่ายล่วงหน้าไว้  เป็นเงินสมทบที่นำส่งเกินจำนวนบางส่วนที่ต้องชำระคืน  เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

และข้อ ๑๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บ
รักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบ ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระเงินคืน พ.ศ. ๒๕๖๕"

 


ข้อ  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
"ผู้ประกันตน" หมายความว่า ผู้ซึ่งจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของ
ประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล
ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสถานที่อื่นตามที่เลขาธิการประกาศกำหนด
ข้อ ๔  ให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ  ยื่นคำร้องขอรับเงินคืนตามแบบคำขอที่แนบท้ายระเบียบนี้
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน หรือด้วยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือทางโทรสาร
หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เลขาธิการกำหนด
ในกรณียื่นคำร้องขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนตามวรรคหนึ่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หรือทางโทรสาร
หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เลขาธิการกำหนด ให้ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้
เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน เก็บหลักฐานการส่งเพื่อการตรวจสอบ


ข้อ ๕ ให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ ยื่นคำร้องขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน ต่อสำนักงานภายในระยะเวลา ๑  ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิรับเงินคืน หรือภายใน ๑๐ ปีนับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน


ข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประกันสังคมจังหวัด  หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ แล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำร้องขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนตามข้อ ๔ และให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงิน
(๑) ประกันสังคมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา หรือข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ที่ได้รับมอบหมายจากประกันสังคมจังหวัด


(๒) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
วิธีการคืนเงินที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ข้อ ๗ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

ประกาศแล้ว” ประกันสังคม” ขอรับเงินสมทบ ม.40 ที่จ่ายเกิน เช็กเลย

ประกาศแล้ว” ประกันสังคม” ขอรับเงินสมทบ ม.40 ที่จ่ายเกิน เช็กเลย
 

ประกาศแล้ว” ประกันสังคม” ขอรับเงินสมทบ ม.40 ที่จ่ายเกิน เช็กเลย