เช็ก "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด รับเงินขาดรายได้ เท่าไหร่ ?

เช็ก "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด รับเงินขาดรายได้ เท่าไหร่ ?

เช็ก "ประกันสังคม" ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ที่ติดเชื้อโควิด-19 ยื่นขอเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ ที่สำนักงานประกันสังคม รับเงินชดเชย เท่าไหร่ ?

ตามติดความคืบหน้ากรณี ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ จาก "ประกันสังคม" ขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ครอบคลุมการรักษาของสำนักงานประกันสังคม ดังนี้

 

จ่ายค่ารักษา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39

จะได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยใน ดังนี้

- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตน (ค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามอาการ และการให้คำปรึกษา)

- ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ

- ค่ายาที่ใช้รักษา

- ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพาบาลสนาม และสถานพยาบาล

- ค่าบริการ X-ray

- ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์

โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกันตนป่วยโควิด ขอรับ “เงินทดแทนการขาดรายได้”

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33

- กรณีลาป่วย 30 วันแรกจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

- กรณีจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วย โดยรับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน หากป่วยเรื้อรังได้รับไม่เกิน 365 วัน

  • ผู้ประกันตนมาตรา 39

- ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างอยู่ที่จำนวน 4,800 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วันปีละไม่เกิน 180 วัน ยกเว้นได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง จะสามารถได้เงินทดแทน    ไม่เกิน 365 วัน

- ต้องมีการส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการบริการทางการแพทย์

  • ผู้ประกันตนมาตรา 40

ได้รับเงินทดแทนตามทางเลือก ดังนี้

1. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีรับการรักษาประเภทผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 1และ2) และไม่เกิน 90 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)

2. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 1และ2) และไม่เกิน 90 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)

3. เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี กรณีไม่ได้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในหรือไม่ได้กักตัว มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน (เฉพาะทางเลือกที่ 1และ2 เท่านั้น สำหรับทางเลือกที่ 3 ไม่คุ้มครอง)

หมายเหตุ ผู้ประกันตนมาตรา 40 การรักษาพยาบาลใช้สิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

เช็ก "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด รับเงินขาดรายได้ เท่าไหร่ ? ​​​​​​​

 

ที่มา - สำนักงานประกันสังคม