'เราชนะ' 'ม.33 เรารักกัน' ทบทวนสิทธิ ทำอย่างไร ได้เงินเมื่อไหร่ สรุปครบ!

'เราชนะ' 'ม.33 เรารักกัน' ทบทวนสิทธิ ทำอย่างไร ได้เงินเมื่อไหร่ สรุปครบ!

สรุป "เราชนะ" VS "ม.33 เรารักกัน" ทบทวนสิทธิ เช็คที่นี่! พร้อมเปิดขั้นตอนและไทม์ไลน์การยื่นทบทวนอย่างไรบ้าง? และจะได้รับเงินเยียวยาเมื่อไหร่?

เกาะติดความคืบหน้ามาตรการ "เราชนะ" และ "ม.33 เรารักกัน" ซึ่งขณะนี้มีทั้งกลุ่มที่ได้รับสิทธิและรับเงินเยียวยาที่มีการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ไปบ้างแล้ว รวมถึงยังมีการเปิดรับลงทะเบียนให้กับกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ กลุ่มที่ไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งเป็นแอพฯหลักในการรับเงินจากมาตรการและช่องทางในการใช้สิทธิวงเงินซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ 

ขณะเดียวกันยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และคนที่ลงทะเบีนมาตรการ ม.33 เรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com แต่เมื่อตรวจสอบสิทธิแล้ว พบว่าไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไขที่แต่ละมาตรการกำหนดไว้ ซึ่งภาครัฐได้ออกมาช่วยเหลือด้วยการเปิดช่องทาง "ทบทวนสิทธิ" ทางเว็บไซต์ให้สามารถเข้าไปยื่นคำร้องขอรับสิทธิได้ และจะมีการประกาศผลอีกครั้งหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้สรุปรวบเงื่อนไข ขั้นตอน และไทม์ไลน์ การทบวนสิทธิเราชนะ และทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน ไว้ที่นี่ดังนี้

ทบทวนสิทธิ "เราชนะ"

  • เงื่อนไขมาตรการ "เราชนะ" ที่ทำให้บางคนตกเกณฑ์

สำหรับมาตรการเราชนะนั้น มีการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ที่ได้รับสิทธิไว้ 7 ข้อหลักๆ ได้แก่ 

1.ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ ครม.มีมติเห็นชอบโครงการ 

5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท 

7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

161295422343

  • เปิดไทม์ไลน์ทบทวนสิทธิ "เราชนะ"

สำหรับมาตรการเราชนะ ได้ปิดระบบการยื่นทบทวนสิทธิไปแล้วทั้ง 3 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดและไทม์ไลน์ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

1.ทบทวนสิทธิรอบ 1

-  เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8-11 ก.พ.2564
-  ประกาศผลเมื่อวันที่ 4 มี.ค.2564
-  ระบบเริ่มโอนเงินงวดแรกเข้าแอพฯเป๋าตังแล้วเมื่อวันที่ 11 มี.ค.2564 

2.ทบทวนสิทธิรอบ 2 

-  เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. - 8 มี.ค.2564
-  ประกาศผลวันที่ 19 มี.ค.2564
-  รับวงเงินเยียวยาเข้าแอพฯเป๋าตัง ในวันที่ 25 มี.ค.2564 

3.กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมิน 300,000 บาท 

-  ระบบเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. - 8 มี.ค.2564
-  ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิจะต้องยื่นแบบแสดงรายได้ภาษีปี 2563 ทางออนไลน์ของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน ซึ่งต้องดำเนินการไม่เกินวันที่ 8 มี.ค.2564
-  ประกาศผลวันที่ 19 มี.ค.2564
-  รับวงเงินเราชนะในวันที่ 25 มี.ค.2564 

ทั้งนี้ผู้ที่ได้สิทธิมาตรการเราชนะทั้งหมดสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการได้จนถึงวันสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 พ.ค.2564 

ทบทวนสิทธิ "ม.33 เรารักกัน"

  • เงื่อนไขหรือคุณสมบัติมาตรการ ม.33 เรารักกัน ที่อาจทำให้หลายคนไม่ได้สิทธิ

1.มีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2564

3.ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิมาตรการเราชนะ

5.ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563)

161579302737

  • เปิดไทม์ไลน์ทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน

ทั้งนี้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ไปเมื่อวันที่ 21 ก.พ. - 7 มี.ค.2564 และเมื่อตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" ระบบเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิจนถึงวันที่ 28 มี.ค.2564 โดยมีรายละเอียดไทม์ไลน์ดังนี้

- 15-28 มี.ค.2564 : ระยะเวลาเปิดให้ยื่น "ทบทวนสิทธิ" (สำหรับผู้ที่เช็คสิทธิครั้งแรกแล้วพบว่า "ไม่ได้รับสิทธิ")

5 เม.ย. - 31 พ.ค.2564 : ให้เข้า "ตรวจสอบสถานะ" สำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ *ปรับขยายกรอบเวลาใหม่

5-11 เม.ย.2564 : หากกดยืนยันตัวตนในช่วงนี้ จะต้องรอรับเงินวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 4,000 บาท

12 เม.ย. - 31 พ.ค.2564 : หากกดยืนยันตัวตนในช่วงนี้ จะได้รับเงินในวันนั้นทันที จำนวน 4,000 บาท

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิมาตรการ ม.33 เรารักกัน สามารถใช้สิทธิวงเงินซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 

ทั้งนี้ผู้ที่มีข้อสงสัย หรือติดปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอพฯ เป๋าตัง สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะ โครงการฯ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแอดไลน์ "Krungthai Connext" โดยสามารถทักแชท และพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามได้เลย

ที่มา : มติที่ประชุม ครม. ไทยคู่ฟ้า