'เราชนะ' กลุ่มไหนยัง 'ทบทวนสิทธิ' ได้บ้าง?

'เราชนะ' กลุ่มไหนยัง 'ทบทวนสิทธิ' ได้บ้าง?
6 มีนาคม 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
56,560

เช็ควิธี "ทบทวนสิทธิเราชนะ" สำหรับผู้ที่ "ลงทะเบียนเราชนะ" ที่ระบบแจ้งว่า "เงินได้เกิน 300,000 บาท" พร้อมทั้งวิธี "เช็คสิทธิ" ผ่าน www.เราชนะ.com เพื่อรอรับเงินใช้จ่ายผ่าน "เป๋าตัง"

ประชาชนที่ "ลงทะเบียนเราชนะ" ไม่ผ่าน ระบบ "เราชนะ" ในเว็บไซต์ "www.เราชนะ.com" เปิด "ทบทวนสิทธิ" ซึ่งกลุ่มที่จะต้องทำการทบทวนสิทธิ เพื่อให้ระบบพิจารณาคุณสมบัติของตัวเองอีกครั้ง

เพื่อไม่ให้สับสน "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" พาไปอัพเดทความคืบหน้าของการขอทบทวนสิทธิ รอบต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามช่วงเวลา และไม่เสียสิทธิ ดังนี้ 

  •  "ทบทวนสิทธิเราชนะ" เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน 

ผู้ที่สามารถขอรับสิทธิเราชนะได้เบื้องต้น จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

4. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

5. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ปีภาษี 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

หากเป็นการขอทบทวนสิทธิ เรื่องการเป็น "ผู้ประกันตนตามมาตรา33" การเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ และการเป็นผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด (ตามคุณสมบัติข้อ 1-5) ได้ปิดการขอทบทวนสิทธิไปแล้ว ตั้งแต่ช่วงวันที่ 8–21 ก.พ. 64

โดย ผู้ที่ได้ทบทวนสิทธิเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2111-1122

โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ จำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิดังกล่าวผ่านแอพพลิเคชัน "เป๋าตัง" ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

อย่างไรก็ตาม "เราชนะ" ยังเปิดให้ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทต่อปี ในปีภาษี 2562 ต้องการขอทบทวนสิทธิเราชนะ ยังสามารถทำได้จนถึงวันที่ 8 มี.ค. 64 

  •  วิธีทบทวนสิทธิ กรณีมีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทต่อปี ในปีภาษี 2562 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ ในกรณีมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องให้รีบดำเนินการภายในวันที่ 8 มี.ค. 64 โดยจะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. ทบทวนสิทธิ โดยกดปุ่ม "ทบทวนสิทธิ" ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. ยื่นแบบฯ แสดงรายการภาษีในเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือคลิกที่นี่ ทำได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มี.ค. 64 ซึ่งกรณีที่
"ไม่มีเงินได้" ในปีภาษี 2563 ให้เลือกรายการเงินได้พึงประเมินที่ "มาตรา 40(8)" 

161493040435

สำหรับประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิ ในกรณีมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือเกิน 300,000 บาทต่อปี และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 (แบบฯ) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว จะสามารถทราบผลการทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 64 เป็นต้นไป

161493076029

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง