ตรวจสอบสิทธิ 'เลือกตั้ง อบจ.' เช็ค 2 ขั้นตอน ก่อนไปหย่อนบัตร 20 ธ.ค.

ตรวจสอบสิทธิ 'เลือกตั้ง อบจ.' เช็ค 2 ขั้นตอน ก่อนไปหย่อนบัตร 20 ธ.ค.

เช็ค 2 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ "เลือกตั้ง อบจ." ที่จะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวัน 20 ธ.ค.นี้ ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

"เลือกตั้ง อบจ." ที่มีการกำหนดไว้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ โดยการเลือกตั้ง อบจ.จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ 76 จังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยเป็นการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) 

โดยในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ส่งเอกสารถึงทุกๆ บ้านเลขที่ เพื่อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ หากไม่ได้รับจดหมายก็สามารถไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

160828916016

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยข้อมูลจะระบุวันที่เลือกตั้ง สิทธิในการเลือกตั้ง รวมถึงระบุเขตการเลือกตั้ง หน่วยการเลือกตั้ง ลำดับในบัญชีรายชื่อ และสถานที่เลือกตั้งที่จะต้องไปในวันที่ 20 ธ.ค.63 นี้ ทั้งนี้การตรวจสอบสิทธิช่องทางออนไลน์มีเพียงแต่ 2 ขั้นตอนเท่านั้น ดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสิทธิ คลิกที่นี่ 

2.กรอกเลขบัตรประชาชน และกดค้นหา หน้าจอจะแสดงข้อมูลต่างๆ 

160819653349

  • เตรียมพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง อบจ.

หลักฐานที่ใช้ : ขอให้ประชาชนเตรียมหลักฐานแสดงตน ซึ่งเป็นหลักฐานของทางราชการ อาทิ 

- บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุแล้วก็ใช้ได้) 
- หลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง : 

1. ตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อของเรา
2. ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
3. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ

บัตรเลือกตั้ง : เราจะได้รับ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
- ใบที่ 1 เป็นบัตรเลือกตั้ง นายก อบจ.  : เลือกได้ 1 คน
- ใบที่ 2 เป็นบัตรเลือก ส.อบจ.  : เลือกได้ 1 คน

4. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร

5. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องทำเครื่องหมาย
> บัตรเลือกตั้ง นายก อบจ. เลือกผู้สมัครได้ 1 คน / บัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. เลือกผู้สมัครได้ 1 คน
> หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่อง ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

6. เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งนำไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนายกอบจ. และหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. ด้วยตัวเอง

เพียงเท่านี้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น โดยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ จะต้องทำการแจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์บางสิทธิ์ที่จะถูกจำกัด หากเราไม่ไปเลือกตั้ง โดยสามารถอ่านจากบทความเพิ่มเติมด้านล่างนี้