มาแล้ว! เอกสารแจ้งไม่ไป 'เลือกตั้ง อบจ.' กรอกอย่างไรให้ถูกต้อง!

มาแล้ว! เอกสารแจ้งไม่ไป 'เลือกตั้ง อบจ.' กรอกอย่างไรให้ถูกต้อง!

เอกสารการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ‘เลือกตั้ง อบจ.’ เขียนแบบไหน? จ่าหน้าซองอย่างไร? ถึงจะถูกต้อง เช็คได้ที่นี่!

เหลือเวลาอีก 3 วันก่อนจะถึงวัน "เลือกตั้ง อบจ." ในวันที่ 20 .. นี้ โดยก่อนหน้าที่จะถึงวันเลือกตั้ง ทาง กกต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สะดวกเดินทางไปเลือกตั้งยังภูมิลำเนาเดิม ได้ยื่นหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกเขต

โดยต้องส่งหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 13-19 ธันวาคม 2563) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 ธันวาคม 2563) สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสาร กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนดูการเขียนเอกสารการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิแบบถูกต้อง ตามที่ กกต. ได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้คุณไม่เสียเวลาส่งใหม่ และเสียสิทธิในการมีร่วมส่วนทางการเมืองอื่นๆ เมื่อไม่ส่งเอกสาร

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิแบบถูกต้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :