อัพเดท 'สินเชื่อ' จาก ‘ธ.ก.ส.’ เยียวยาเกษตรกร โครงการไหนยังกู้ได้บ้าง?

อัพเดท 'สินเชื่อ' จาก ‘ธ.ก.ส.’ เยียวยาเกษตรกร โครงการไหนยังกู้ได้บ้าง?

เช็คลิสต์ มาตรการ "สินเชื่อ" เพื่อช่วยเหลือ "เกษตรกร" จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "ธ.ก.ส." ที่ยังเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อได้

สถานการณ์ "โควิด-19" ที่ส่งผลกระทบไปทุกสายอาชีพ ไม่เว้นแม้แต่ "เกษตรกร" ท่ีผ่านมามีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ที่ช่วยให้ประคับประคองให้เกษตรกรฝ่าวิกฤตินี้ไปได้ โดยหนึ่งในนั้นคือ "สินเชื่อ" จาก "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" หรือ "ธ.ก.ส." ที่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง

ล่วงเลยมาถึงปลายปี 2563 "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมข้อมูล "สินเชื่อ" จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อีกครั้ง เพื่ออัพเดทว่าห้วงเวลาปัจจุบัน (วันที่ 17 พ.ย.63) ยังมีสินเชื่อโครงการใดบ้างที่เปิดให้เกษตรกรกู้ได้อยู่บ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 1. สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

โครงการ "สินเชื่อฉุกเฉิน" วงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรและ SMEs เกษตร ซึ่งเป็นสินเชื่อต่อราย รายละไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปรน 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน รวมถึงปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ที่สำคัญคือ เป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

โดยโครงการนี้เริ่มยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม..2563 และ ...เริ่มนัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 ..2563 และจะสิ้นสุดนัดทำสัญญาในวันที่ 30 ..2563

ตัวอย่างการชำระคืนหนี้ หากกู้เงินจำนวน 10,000 บาท สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน ดังนี้

  • รายเดือน (24 เดือน) ประมาณการส่งชำระต่องวดราว 429.17 บาท
  • ราย 3 เดือน (8 งวด) ประมาณการส่งชำระต่องวดราว 1,287.50 บาท
  • ราย 6 เดือน (4 งวด) ประมาณการส่งชำระต่องวดราว 2,575 บาท

วิธีการลงทะเบียนขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

160559404713  

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 2. สินเชื่อ SME เกษตรกร 

สินเชื่อสำหรับเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมรวม แปรรูป ทำการตลาดและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าเกษตร และสามารถสร้างมูลค้าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตร โดยมีรายละเอียดสินเชื่อ ดังนี้

160559561530

 3. สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit) 

สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท โครงการนี้เป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564 วงเงินกู้รายละไม่เกิน50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า

160559708993

ทั้งนี้ หากเกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ ... ทุกสาขา หรือโทรศัพท์ติดต่อที่ 0-2555-0555