‘เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 15,000’ รู้เลย ‘เกษตรกร’ กลุ่มไหน จ่ายเมื่อไหร่

‘เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 15,000’ รู้เลย ‘เกษตรกร’ กลุ่มไหน จ่ายเมื่อไหร่
25 พฤษภาคม 2563
219,077

“เกษตรกร” 3 กลุ่ม “เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 15,000” ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ กว่า 8 ล้านราย ใครอยู่กลุ่มไหน ได้เงินเมื่อไหร่ เช็คเลย

จากการที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 รายละ 15,000 บาท โดยจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ผ่าน ธ.ก.ส. กว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ

จนถึงวันนี้ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com นั้น ธ.ก.ส. ได้ดําเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ไปแล้ว 3,722,604 ราย เป็นเงิน 18,613.02 ล้านบาท ขณะที่ เกษตรกรกลุ่มที่ 1 รอบที่ 2 ที่ ธ.ก.ส. ได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นจํานวน 3,519,434 ราย ซึ่งหลังจากได้ทําการคัดกรองความซ้ำซ้อน และสถานะผู้เสียชีวิต ทำให้เหลือผู้มีสิทธิ์จํานวน 3,410,314 ราย โดยจะดําเนินการจ่ายตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 พฤษภาคม 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักเศรษฐกิจการเกษตรได้อธิบายรายละเอียดเช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 15,000 สำหรับกลุ่มเกษตรกรลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

159033297938

กลุ่มที่ 1 เป็น กลุ่มเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลัง และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ โดยแบ่งเป็นการโอนเงินจาก ธ.ก.ส. เป็น 2 ชุดด้วยกัน คือ

  • ชุดที่ 1 ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 3.2 ล้านราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
  • ชุดที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย เริ่มโอนแล้วตั้งแต่ตอนนี้ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ขณะเดียวกันนั้น เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 นี้ที่ได้รับ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

159029496728

กลุ่มที่ 2 เป็น กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้มีประมาณ 1.57 ล้านราย โดยสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาได้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หลังจากระบบตรวจสอบสิทธิ์ความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

สำหรับกรณีที่เกษตรกรในกลุ่มนี้ต้องการยื่นอุทธรณ์ สามารถเริ่มอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563

กลุ่มที่ 3 เป็น กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีจำนวนเกษตรกรอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน โดยจะได้รับเงินครั้งเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท

โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเข้ามาเช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 15,000 แจ้งช่องทางการโอนเงิน ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ที่ www.moac.go.th

สำหรับ เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์สามารถ เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 15,000 ของตนเองได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยแบ่งได้เป็น 4 กรณีหลักๆ คือ

สถานะได้รับเงินเยียวยา ระบบจะทำการโอนเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะได้รับแจ้งความคืบหน้าของการโอนเงินในส่วนนี้ว่ากำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหน

สถานะไม่ได้รับสิทธิ์ หากเกษตรกรผู้ลงทะเบียนได้รับข้อความนี้ แล้วไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง สามารถยื่นอุทธรณ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  • เกษตรจังหวัด/อําเภอ 
  • ประมงจังหวัด/อําเภอ 
  • ปศุสัตว์จังหวัด/อําเภอ 
  • กรมหม่อนไหม ภูมิภาค
  • การยางแห่งประเทศไทย (ภูมิภาค
  • เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
  • สํานักงานอ้อยและน้ําตาลทราย (ภูมิภาค
  • ยาสูบแห่งประเทศไทย (ภูมิภาค)

159029498565

กรณี ตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่า ไม่พบข้อมูล หากเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 ที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา หากขึ้นข้อความนี้ หมายถึง ข้อมูลทางกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ยังไม่ได้ส่งให้กับ ... หรือ ข้อมูลอาจตกหล่น แต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังวันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563 จะต้องรอตรวจสอบข้อมูลในระบบอีกครั้ง

กรณี ตรวจสอบสถานะ แล้วพบข้อความว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล หมายความว่า ผู้ลงทะเบียน มีชื่ออยู่ในบัญชีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการหรือโครงการอื่นๆ ของรัฐ หากพบว่า รายชื่อไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ระบบก็จะโอนเงินให้ต่อไป

159033295346

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง