‘ออมสิน’ ปล่อย 'สินเชื่อฉุกเฉิน' ผู้มีอาชีพอิสระ ยังกู้ได้! เช็ควิธีลงทะเบียนที่นี่

‘ออมสิน’ ปล่อย 'สินเชื่อฉุกเฉิน' ผู้มีอาชีพอิสระ ยังกู้ได้! เช็ควิธีลงทะเบียนที่นี่

"สินเชื่อฉุกเฉิน" ธนาคาร "ออมสิน" สำหรับอาชีพอิสระ วงเงิน 10,000 บาท ยังเหลือสิทธิ์ สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th

หลังจากที่ "ธนาคารออมสิน" ออกสินเชื่อพิเศษ สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ และสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 ท่ีผ่านมาแล้วนั้น

สินเชื่อทั้ง 2 โครงการได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยสินเชื่อพิเศษ สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วจนวงเงินในการขอกู้ยืมเต็มไปตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 63 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อ ณ เวลานี้ (25 พ.ค. 63) ยังสามารถขอ " สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ" ได้ เนื่องจากยังเหลือวงเงินกู้อยู่ โดยธนาคารออมสินยังคงเปิดให้ผู้ที่สนใจขอสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อนำไปใช้จ่ายต่างๆ ได้ ไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ก่อนที่จะตัดสินใจขอสินเชื่อ "กรุงเทพธุรกิจ" พาไปดูรายละเอียดสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพมีอิสระ ของธนาคารออมสิน ที่มีเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

  •  วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10,000 บาท 

  •  คุณสมบัติผู้กู้ 

- สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
- มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
- มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
- ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

  •  เงื่อนไขสินเชื่อ 

- วงเงิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
- ไม่ต้องมีหลักประกัน
- ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
- ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

  •  วิธีการรับเงินกู้ 

เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

  •  เอกสารใช้ในการขอกู้ 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
- เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

  
  •  ขั้นตอนการขอกู้ 

159034147866

 ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เลือกลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 

159034197939

 ขั้นตอนที่ 2: กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด

159034189416

 ขั้นตอนที่ 3: รอนัดหมายจากทางธนาคาร ผ่านทาง SMS และเตรียมเอกสารรอทำสัญญา ดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
- เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

 ขั้นตอนที่ 4: ติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 ขั้นตอนที่ 5: ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS และธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 3 วันทำการ นับจากได้รับ SMS

 ขั้นตอนที่ 6: ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือ MyMo บัตรเดบิต หรือ ATM

ที่มา: ธนาคารออมสิน