'www.moac.go.th' ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกอย่าง เกี่ยวกับ 'เยียวยาเกษตรกร' เช็คเลย!

'www.moac.go.th' ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกอย่าง เกี่ยวกับ 'เยียวยาเกษตรกร' เช็คเลย!

กระทรวงเกษตรฯ ทำเว็บไซต์ "www.moac.go.th" อำนวยความสะดวก "เยียวยาเกษตรกร" สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เบ็ดเสร็จในที่เดียว

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ติดตามความคืบหน้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการเยียวยาเกษตรกร  เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมวงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท เปิดให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com  ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบสถานะโอนเงิน วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่ 08.30 น. 

  

ทั้งนี้ เกษตรกรกลุ่มแรก ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาล่าสุดมีจำนวน 6.77 ล้านคน และจะมีการโอนวันละ 1 ล้านราย และจะทยอยโอนให้ต่อเนื่องทุกวัน

   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ล่าสุด แฟนเพจเฟซบุ๊ก เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน  โพสต์ข้อความ ระบุ  ฝากถึงเกษตรกรทุกท่านค่ะ กระทรวงเกษตรฯ เปิด www.moac.go.th อำนวยความสะดวกครบ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เบ็ดเสร็จในที่เดียวแล้ว!!

- ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร

158988463696

158988468362

สำหรับการ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร นั้น เมื่อกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ขึ้นว่า "ได้รับสิทธิ์" ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกษตรกรที่เราตรวจสอบกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3.3 ล้านราย กลุ่มนี้จะได้รับเงินภายในวันที่ 18 19 20 พ.ค.63 สามารถรอตรวจสอบการโอนเงินกับทาง ธ.ก.ส. 

'www.moac.go.th' ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกอย่าง เกี่ยวกับ 'เยียวยาเกษตรกร' เช็คเลย!

และกลุ่มที่ 2 ขึ้นว่า "รอตรวจสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 63" ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กับกระทรวงการคลัง จำนวน 3.4 ล้านราย กลุ่มนี้ให้เข้ามาเช็กระบบได้อีกครั้งวันที่ 21 พฤษภาคม

หากผ่าน จะเปลี่ยนสถานะเป็น "ได้รับสิทธิ์" และได้รับเงินภายใน 28 พ.ค.นี้ แต่กรณีขึ้นว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ เราจะแจ้งสถานะให้ว่าเพราะเหตุใด

'www.moac.go.th' ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกอย่าง เกี่ยวกับ 'เยียวยาเกษตรกร' เช็คเลย!

สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่พบรายชื่อของตนเองเลย แต่ได้ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะมีการทยอยปรับฐานข้อมูลโดยเร็ว และจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรกลุ่มแรก จำนวน 3.3 ล้านราย จะได้รับเงินภายในวันที่ 20 พฤษภาคม ส่วนเกษตรกรกลุ่มสอง จำนวน 3.4 ล้านราย จะได้รับเงินภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลมาตรการเยียวยา ได้ที่ 
  • สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.1170
  • การยางเห่งประเทศไทย โทร. 02 433 2222 ต่อ 241, 243
  • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล โทร. 02 202 3290
  • กรมสรรพสามิต ติดต่อ กรมสรรพสามิตในพื้นที่ หรือ โทร. 02 241 5600-9 (ต่อ 61601-08)
  • กรมประมง ติดต่อ สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 02 104 9444
  • กรมปศุสัตว์ ติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 02 653 4444
  • กรมส่งเสริมการเกษตร ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 02 579 0121-27
  • กรมหม่อนไหม โทร. 02 558 7924-6
  • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 02 940 5550