เช็คที่นี่ 8 หน่วยงานรับ 'อุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร' ถ้ายังไม่ได้ 5000 ต้องรีบเลย

เช็คที่นี่ 8 หน่วยงานรับ 'อุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร' ถ้ายังไม่ได้ 5000 ต้องรีบเลย

16 พ.ค. วันที่สองของโอนเงิน 5000 ตรวจสอบสถานะแล้วมีปัญหา เช็คด่วนที่นี่ 8 หน่วยงานรับอุทธรณ์ "เยียวยาเกษตรกร" ถ้ายังไม่ได้เงิน 5000 ต้องรีบเลย

วันนี้ 16 พ.ค. 2563 เป็นวันที่สองของการโอนเงิน "เยียวยาเกษตร" ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีกรอบเยียวยาไม่เกิน 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. -มิ.ย.- ก.ค. 2563

ซึ่งมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่าน การตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา ถือเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 8.33 ล้านราย ภายหลังจากการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับทะเบียนฐานประกันสังคม ทะเบียนข้าราชการบำนาญ ทะเบียนข้าราชการ และโครงการเราไม่ทิ้งกัน ทำให้คงเหลือเกษตรกรที่มีคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยา จำนวน 6.77 ล้านราย

โดยทาง ธกส. พร้อมจะดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรในกลุ่มที่ 1 ในชุดแรก จำนวน 3.3 ล้านราย ระหว่างวันที่ 15 - 20 พ.ค. 2563 ส่วนที่เหลืออีก 3.4 ล้านราย อยู่ระหว่างการคัดกรองความซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นๆ

เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้จากระบบตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร ที่เว็ปไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th หรือ http://savefarmer.oae.go.th/  โดยตรง และสามารถติดตามผลการโอนเงินได้จากเว็ปไซต์ของ ธ.ก.ส. ที่ https://agri.baac.or.th/  www.เยียวยาเกษตรกร.com  หรือตู้ปรับสมุดหน้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ และจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร

   

อ่านข่าวที่น่าสนใจ :

สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการ “ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร” ขึ้น

โดยเกษตรกรที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือ เดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ได้แก่
1. สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
2. สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
5. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4 6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
และ 8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จะคอยตอบข้อซักถามต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วัน และหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป ซึ่งเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็ปไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th

158959636528