ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com กลุ่มไหน ได้เงินไหม ได้เมื่อไหร่ อย่างละเอียด!

ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com กลุ่มไหน ได้เงินไหม ได้เมื่อไหร่ อย่างละเอียด!

ไขข้อสงสัย ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com กลุ่มไหนที่ได้เงินเยียวยาบ้าง ได้เงินเมื่อไหร่ ถ้าไม่ได้ต้องทำอย่างไร อย่างละเอียด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี รายละ 15,000 บาท โดยจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 8.46 ล้านรายโดยได้เปิดโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยระบบได้ตรวจสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เช่น การเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง ข้าราชการบำนาญ ผู้รับสิทธิประกันสังคม หรือโครงการอื่นๆ และสถานะผู้เสียชีวิต

   

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  

สำหรับความคืบหน้าเบื้องต้นสามารถแบ่งกลุ่มเกษตรกรลงทะเบียนได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มแรก เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 6.77 ล้านรายจะมีวิธีการจ่ายเงินเยียวยาดังนี้

- เริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส. ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป วันละประมาณ 1 ล้านราย

- คาดว่าจะดำเนินการกลุ่มแรกแล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 (ล็อตแรกจำนวน 3.33 ล้านราย โอนเงินในวันที่ 15, 18 และ 19 พ.ค. วันละ 1 ล้านรายโดยประมาณ)

158959712678

วิธีเช็คผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ทำได้ 4 วิธี

1.ตู้ปรับสมุดหน้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

2.จาก ATM ได้ทุกธนาคาร

3.ตรวจสอบผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com 

4. แอปพลิเคชัน Farmbook 

 

อ่านข่าวที่น่าสนใจ :

เกษตรกรที่ได้รับโอนเงินเยียวยาแล้วสามารถถอนเงินได้ 2 วิธี คือ

  • ใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส. และของธนาคารอื่น ๆ ถอนเงินจาก ตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร
  • ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส.

ขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ 2 คือ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกร ราว 1.67 ล้านราย ธ.ก.ส.จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่ 2 พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชี ธ.ก.ส. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเริ่มเปิดให้ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และหมดเขตในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา จะยังไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงเกษตรฯ จัดส่งให้ ธ.ก.ส. กลุ่มเป้าหมายแรกก่อน

158959705563

ส่วนกลุ่มที่ 3 คือ เกษตรกรที่ยังไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ เพราะต้องรอฝนตก ทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกได้ในปีการผลิต 2563/64 กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มนี้ยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายใน 15 พฤษภาคม 2563

เกษตรกรกลุ่มนี้ ไม่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้ โดยทางกระทรวงเกษตรฯ จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ในอนาคต

นอกจากนี้ ทางกระทรวงก็เตรียมจัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ฯ เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ยังได้ประกาศเตือนข้อความหลอกลวงจากมิจฉาชีพ โดยยืนยันว่า ไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนกระทำการดังต่อไปนี้

โปรดระวัง SMS และข้อความหลอกลวง! ดังต่อไปนี้

1.SMS แจ้งว่า ธ.ก.ส.โอนเงินผิด และระบุให้โอนเงินคืนไปยังเลขที่บัญชีที่กำหนด

2.SMS ขอหมายเลขบัตรประชาชน

3.SMS ขอเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือรหัสบัตร ATM

4.SMS ขอรหัส OTP

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center โทร. 0 2555 0555 หรือ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. หรือ คลิกที่นี่

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ธ.ก.ส. มีโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ อีกจำนวนมาก เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเยียวยาตามมาตรการเราไม่ทิ้งกัน เงินประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน เงินเดือน อสม. เป็นต้น

158957015958