ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้ ผถห.เนชั่น ไฟเขียว คืนไลเซ่นทีวีดิจิตอลสปริง26

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้ ผถห.เนชั่น ไฟเขียว คืนไลเซ่นทีวีดิจิตอลสปริง26
12 กันยายน 2562
1,418

'แคปปิตอล ลิ๊งค์ แอ๊ดไวเซอรี่' เผย ผู้ถือหุ้น 'เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป' ควรอนุมัติทำรายการ ขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ช่อง สปริง 26 ในการประชุมวันที่ 27 ก.ย. นี้ จากทำให้มีกระแสเงินสด 486.62 ล้านบาท ไปชำระคืนหนี้ -ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือง

ริษัท แคปปิตอล ลิ๊งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรายงานความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หรือ NMG ที่ บริษัท สปริง 26 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่้อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ได้ เห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯและเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตฯโดยกำหนดวันยุติการออกอากาศในวันที่ 16 ส.ค. 2562 เป็นนต้นไป และ กสทช.ยังได้ให้ความเห็นชอบกำหนดมาตรการเยียวยา โดยให้สปริง 26 ประชาสัมพันธ์มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่สปริง 26 เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนยุติการออกอากาศ


นอกจากนี้ กสทช.ได้กำหนดค่าชดเชยการคืนใบอนุญาตฯให้สปริง 26 จำนวน 890 ล้านบาทภายใน 60 วัน นับจากวันยิติการออกอากาศ แต่จากที่สปริง 26 ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 4 ตามประกาศกสทช. เรื่องการประมูลคลื่นความถี่ จำนวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จนครบถ้วน ดังนั้น ค่าชดเชยอันเนื่องจากการคืนใบอนุญาต ที่ได้รับจะถุกหักค่าส่วนที่ยังคงค้างชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตฯและคงเหลือค่าชดเชยหลังหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯจำนวน 675.76 ล้านบาท นั้น ในวันที่ 27 ก.ย. NMG จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผุ้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน


ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติ การเข้า ทำรายการในครั้งนี้ เนื่องจากการขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของสปริง จะลดภาระรายจ่ายของบริษัท ฯเนื่องจาก สปริงมีผลขาดทุน มาโดยตลอดตั้งแต่เปิดดำเนินการ และปัจจุบัน สปริง มีผลขาดทุนสะสม 2,581 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯจะต้องสนับสนุนด้านเงินทุนมาโดยตลอด กรณีจะดำเนินธุรกิจต่อไป สปริง ต้องชำระค่าใบอนุญาตที่ค้างอยู่จำนวน 215.07 ล้านบาท ภายในเดือนส.ค. 2562 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 4/2562 ทำให้บริษัทต้องยังคงสนับสนุนเงินทุนต่อเนื่อง กรรีสปริงมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายในอนาครก็จะเป็นภาระต่อบริษัทฯ ซึ่งเงินที่สปริงได้รับค่าชดเชยสุทธิ จำนวน 671.61 ล้านบาท นั้นจะมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในเดือนส.ค 2562 ทำให้ ณ สิ้นเดือนส.ค. สปริงจะเหลือเงิน จำนวน 486.62 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯมีกระแสเงินสดเพื่อให้บริษัทฯ นำไปชำระคืนหนี้ให้แก่ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เพื่อลดอัตราดอกเบี้ย โดยเบื้องต้นของบริษัทฯจะนำเงินไปชำระหนี้ สถาบันการเงินจำนวน 250.64 ล้านบาท และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง


ภายหลังคืนใบอนุญาตฯบริษัทฯจะสามารถมุ่งเน้นการดำเนินการในธุรกจิหลัก ได้แก่ ช่องข่าว Nation TV 22 ซึ่งเหลือเพียง 1 ช่อง สื่อสิ่งพิมพื การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และการผลิตเนื้อหารายการรวมถงธุรกิจดิจิตอล ซึ่งการทำรายการคืนใบอนุญาตฯในครั้งนี้ถือว่าสมเหตุสมผล

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:
NMG

ข่าวที่เกี่ยวข้อง