เพซ ขายหุ้นบริษัทร่วมทุน "แอนด์เดลูก้า คาเฟ่ เจแปน" มูลค่า 310 ลบ.

เพซ ขายหุ้นบริษัทร่วมทุน
14 มีนาคม 2562
2,043

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัททำสัญญาขายหุ้นบริษัทร่วมทุน "แอนด์เดลูก้า คาเฟ่ เจแปน" มูลค่า 310 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว หวังนำเงินที่ได้ไปชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายสรพจน์ เตชะไกรศร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ PACE ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ขายหุ้น50% ในบริษัท ดีน แอนด์เดลูก้า คาเฟ่ เจแปน จํากัด (Dean & DeLuca Café Japan Co., Ltd) หรือDDCJ ซึ่งถือโดย Dean & DeLuca International, LLC. หรือDDInter ซึ่งเป็นบริษัทย้อยทางอ้อมของบริษัทฯ ในราคาไม่ต่ำกว่า 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่ากับประมาณ 310,997,000 บาท (คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 31.0997 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีโดยมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอํานาจในการเจรจา พิจารณาในรายละเอียด ตกลง รับรอง ลงนาม เข้าทําสัญญาในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น

อนึ่งบริษัทฯได้รับสัญญาการซื้อขายหุ้นดังกล่าวที่มีการลงนามครบถ้วนแล้ว บริษัทฯจึงขอรายงานการเข้าทํารายการดังกล่าว ขณะที่บริษัทฯ จะนําเงินที่ได้จากการขายหุ้นไปชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้การจําหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง