เช็คเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์ม งวด 1-7 พาณิชย์เคาะไม่จ่ายชดเชย

เช็คเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์ม งวด 1-7 พาณิชย์เคาะไม่จ่ายชดเชย

เช็คเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์ม งวด 1-7 ส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน” พาณิชย์เคาะไม่จ่ายชดเชย หลังราคาปาล์มพุ่งแรงเกินราคาเป้าหมาย

ตามที่ คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 64 – 65 โดยคงหลักการเช่นเดียวกับโครงการฯ ปี 62 – 63 และปี 64 (ม.ค.-ส.ค.) และเพื่อความต่อเนื่องกำหนดให้โครงการฯ ปี 64 – 65 เริ่มจ่ายเงินชดเชย งวดที่ 1 ตั้งแต่เดือน ก.ย. 64 เป็นต้นไป

โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 64 – 65 หรือ "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" มีมติเห็นชอบกำหนดราคาตลาดอ้างอิง ผลปาล์มทะลาย (อัตราน้ำมันร้อยละ 18) กิโลกรัมละ 4 บาท ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ โดย งวดที่ 1 - งวดที่ 7 ดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 64–65 หรือ "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร 

  • งวดที่ 1 กำหนดจ่ายเงิน 15 ก.ย.64  ราคาตลาดอ้างอิง 6.80 (บาท/กก.) 
  • งวดที่ 2 กำหนดจ่ายเงิน 15 ต.ค.64 ราคาตลาดอ้างอิง 7.51 (บาท/กก.) 
  • งวดที่ 3 กำหนดจ่ายเงิน 15 พ.ย.64 ราคาตลาดอ้างอิง 8.72 (บาท/กก.) 
  • งวดที่ 4 กำหนดจ่ายเงิน 15 ธ.ค.64 ราคาตลาดอ้างอิง 8.53 (บาท/กก.) 
  • งวดที่ 5 กำหนดจ่ายเงิน 15 ม.ค.65 ราคาตลาดอ้างอิง 9.24 (บาท/กก.) 
  • งวดที่ 6 กำหนดจ่ายเงิน 15 ก.พ.65 ราคาตลาดอ้างอิง 9.92 (บาท/กก.) 
  • งวดที่ 7 กำหนดจ่ายเงิน 15 มี.ค.65 ราคาตลาดอ้างอิง 8.81 (บาท/กก.) 

 

 

ทั้งนี้ รัฐบาลไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ในงวดที่ 1 - งวดที่ 7 เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในการบริโภคและพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปาล์มทะลายมีราคาสูงกว่าราคา "ประกันรายได้เกษตรกร" ที่กำหนดไว้ 4 บาทต่อกิโลกรัม 

เช็คเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์ม งวด 1-7 พาณิชย์เคาะไม่จ่ายชดเชย