ตรวจสอบ "ประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "มันสำปะหลัง" งวดที่ 5

ตรวจสอบ "ประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "มันสำปะหลัง" งวดที่ 5

ตรวจสอบเงินโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ส่วนต่าง "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" งวดที่ 5 อัปเดตที่นี่

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานความคืบหน้าโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 วงเงิน 6,811.28 ล้านบาท และมาตรการคู่ขนานโครงการ "ประกันรายได้" ปี 64/65 หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ดูแลเกษตรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2565 ใช้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. และรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ย และค่าบริหารจัดการให้กับ ธ.ก.ส. ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นั้น

ล่าสุด กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง" เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวดที่ 5) หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ความว่า

ตรวจสอบ "ประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "มันสำปะหลัง" งวดที่ 5

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

มติที่ประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษรตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวดที่ 5) หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ดังนี้

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวดที่ 5) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1-31 มีนาคม 2565 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.64 บาท

ตรวจสอบ "ประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "มันสำปะหลัง" งวดที่ 5

ข้อ 2 การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง เมื่อคำนวณส่วนต่างจากราคาเป้าหมายกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามข้อ 1 แล้ว ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกร

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565

ตรวจสอบ "ประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "มันสำปะหลัง" งวดที่ 5