เช็ค “ประกันรายได้เกษตรกร” จ่ายเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 23

เช็ค “ประกันรายได้เกษตรกร” จ่ายเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 23

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" จ่ายส่วนต่าง "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 23)

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ติดตามความคืบหน้า โครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ภายหลังรัฐบาล ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ลงวันที่ 4 พ.ย. 2564 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "ธ.ก.ส." ซึ่งเป็นเงินเยียวยา ช่วยเหลือชาวนา มาอย่างต่อเนื่องถึง งวดที่ 23 แล้ว

ซึ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการประกันภัย โดยธ.ก.ส. ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยข้าวนาปีไปแล้วจำนวน 12 ครั้ง เป็นเงินกว่า 1,522 ล้านบาท พื้นที่เสียหาย 1.2 ล้านไร่

ล่าสุด กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 23) ดังนี้

เช็ค “ประกันรายได้เกษตรกร” จ่ายเงินส่วนต่าง \"ประกันราคาข้าว\" งวดที่ 23

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 23) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 11-17 มีนาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,100.95บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,805.13 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,673.09 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,473.79 บาท

เช็ค “ประกันรายได้เกษตรกร” จ่ายเงินส่วนต่าง \"ประกันราคาข้าว\" งวดที่ 23

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา "ประกันรายได้เกษตรกร" กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 23 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,899.05 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 194.87 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,326.91 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,526.21 บาท

เช็ค “ประกันรายได้เกษตรกร” จ่ายเงินส่วนต่าง \"ประกันราคาข้าว\" งวดที่ 23

 

ที่มา : กรมการค้าภายใน , ธ.ก.ส.