ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติบังกลาเทศ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติบังกลาเทศ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มีนาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายมุฮัมมัด อับดุล ฮะมีด

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 

กรุงธากา

ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ข้าพเจ้าขอแสดง              ความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง     ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าสืบไป

ในปี 2022 นี้มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศของเราทั้งสอง เนื่องจากเป็นวาระครบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมั่นคงของทั้งสองฝ่าย จะเป็นส่วนสำคัญของความพยายามร่วมกัน ในการสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุน ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว