ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นสมัยที่ 2

ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นสมัยที่ 2

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังนายฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นสมัยที่ 2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ (Mr. Frank-Walter Steinmeier) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์

ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

กรุงเบอร์ลิน

ในโอกาสสำคัญที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและความสำเร็จ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมนีมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการนำและความมุ่งมั่นตั้งใจอันเป็นที่ประจักษ์ชัดของท่านประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะยังคงสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมและความร่วมมือที่เจริญงอกงามในกิจการทุก ๆ ด้าน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว