โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย

โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพุทธมามกะและองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจ ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุและสามเณร ที่มีความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างตั้งใจและทำหน้าที่ถ่ายทอดเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องสืบไป

วันนี้ (25 มี.ค.65) เวลา 14.30 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2564

โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย

โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย

เมื่อประธานองคมนตรี เดินทางถึงศาลาสหทัยสมาคม จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ 10 เจริญพุทธมนต์ จบแล้ว นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขาธิการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

จากนั้น ผู้แทนพระองค์ ถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่ พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2 ถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่ พระธรรมวชิรเมธี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2

โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย

ถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่ พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระธรรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2 และถวายทุนการศึกษาพระราชทานแก่พระนิสิตระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการ

ถวายทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาเอก จำนวน 19 รูป ระดับปริญญาโท จำนวน 53 รูป ระดับปริญญาตรี จำนวน 67 รูปและถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่ พระนิสิตทุนศึกษาบาลีชั้นสูง กองบาลีสนามหลวง ระดับเปรียญธรรม 6 ประโยค จำนวน 72 รูป ตามลำดับ

โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการสืบสานพระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนเพื่อให้พระภิกษุและสามเณรที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา

ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแตกฉาน อย่างตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องเพื่อธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่งคงเจริญสืบไป และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพุทธมามกะและองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย

สำหรับปีการศึกษา 2564 มีพระนิสิตได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จำนวน 214 รูป แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 19 รูป ปริญญาโท จำนวน 53 รูป ระดับปริญญาตรี จำนวน 67 รูป และพระนิสิตทุนศึกษาบาลีชั้นสูง กองบาลีสนามหลวง ระดับเปรียญธรรม 6 ประโยค จำนวน 72 รูป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2564 ได้ถวายทุนการศึกษาพระราชทานไปแล้ว จำนวน 9,991 ทุน รวมเป็นเงิน 108,960,895 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดร้อยเก้าสิบห้าบาท)

โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย