ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันปากีสถาน

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันปากีสถาน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มีนาคม2565 ความว่า 

ฯพณฯ นายอารีฟ อัลวี 

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

กรุงอิสลามาบัด 

ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวปากีสถานมีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศของเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในกิจการทุก ๆ ด้านให้กระชับแน่นแฟ้นในภายภาคหน้า 

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว