ในหลวงมีพระราชสาส์น ในโอกาสวันเอกราช นามิเบีย

ในหลวงมีพระราชสาส์น ในโอกาสวันเอกราช นามิเบีย

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ในโอกาสวันเอกราชนามิเบีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐ
นามิเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มีนาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย 
กรุงวินด์ฮุก

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนามิเบีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐนามิเบียสืบไป 
         
(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว