ในหลวง มีพระราชสาส์นในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐคอซอวอ

ในหลวง มีพระราชสาส์นในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐคอซอวอ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นทรงอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคอซอวอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นทรงอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอซอวอ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคอซอวอ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า 

ฯพณฯ นางวีโยซา ออสมานี-ซาดรีอู

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอซอวอ

กรุงพริสตีนา 

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคอซอวอ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดี ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคอซอวอ

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐคอซอวอจะได้รับประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ ที่มีร่วมกันอย่างกว้างขวาง เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือกัน โดยเฉพาะด้านการค้า และการลงทุน เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว