ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชศรีลังกา

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชศรีลังกา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นทรงอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐ​สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง​พระ​กรุณา​โปรดเกล้า​โปรด​กระ​หม่อ​มให้ส่งข้อความพระราชสาส์นทรงอำนวยพรไปยังประ​ธานาธิบดี​แห่งสาธารณรัฐ​สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา​ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐ​สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2656 ความว่า

ฯพณฯ นายโคฑาภยะ ราชปักษา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

กรุงโคลัมโบ

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ข้าพเจ้าขอแสดง ความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบ ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวศรีลังกามีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จะพยายามอย่างเต็มกำลังในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออย่างกว้างขวางในทุกระดับ อันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

 (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว