กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร“เทียนฟ้าประชาการุณย์”

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร“เทียนฟ้าประชาการุณย์”

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเทียนฟ้าประชาการุณย์ ณ ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร“เทียนฟ้าประชาการุณย์”

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.65 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเทียนฟ้าประชาการุณย์ ณ ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ถนนหทัยราษฎร์ 25  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นการส่วนพระองค์ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร“เทียนฟ้าประชาการุณย์”

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร“เทียนฟ้าประชาการุณย์”

ครั้นรถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี อดีตประธานโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก 

นายชวลิต กาญจนชัยภูมิ อดีตประธานโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เข้าฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก นายยรรยง ปฐมศักดิ์ อดีตประธานโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร“เทียนฟ้าประชาการุณย์”

ประธานโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ กราบบังคมทูลรายงาน และกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 30 ราย เสด็จออกจากพลับพลาพิธี

เสด็จฯ ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารเทียนฟ้าประชาการุณย์ จากนั้น เสด็จฯ ไปยังด้านหน้าอาคารฯ ทรงปลูกต้นแก้วเจ้าจอม จำนวน 1 ต้น เสด็จเข้าอาคารฯ เข้าห้องศูนย์ฟอกไต A-B ทอดพระเนตรเครื่องมือแพทย์ของห้องฟอกไต

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร“เทียนฟ้าประชาการุณย์”

แล้วเสด็จฯ ไปยังห้องประชุม ทอดพระเนตรประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เสด็จฯ ไปยังห้องศูนย์ฟอกไต C-D ทรงลงพระอักษรจีนที่ระลึก ทอดพระเนตรนิทรรศการ บริเวณหน้าอาคารฯ  ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เสด็จพระราชดำเนินกลับ 

สำหรับ อาคารเทียนฟ้าประชาการุณย์ ณ ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ภายในอาคารแบ่งเป็นห้องสำหรับผู้ป่วยสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 56 เตียงและห้องตรวจโรค จำนวน 1 ห้อง 

อาคารเทียนฟ้าประชาการุณย์ตั้งอยู่บนพื้นที่ 27 ไร่เศษ ก่อตั้งโดยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต  ให้ได้รับการบริการที่ดีและปลอดภัย ราคาประหยัด ส่วนผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันถ้วนหน้า จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยระบบศูนย์ฟอกไตเทียมด้วยระบบมาตรฐาน มีเครื่องไตเทียมพร้อมเก้าอี้ไตเทียม ในห้องส่วนตัว 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร“เทียนฟ้าประชาการุณย์”

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร“เทียนฟ้าประชาการุณย์”

ตัวอาคารและห้องฟอกเลือดออกแบบให้เหมือนอาคารสนามบินและห้องโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ มีแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญไตเทียมประจำ พร้อมนักโภชนาการและนักกายภาพปฏิบัติงานเต็มเวลา ระบบการบริการตั้งแต่คนไข้เดินเข้าอาคารจะไม่มีการสัมผัส มีห้องตรวจโรคและห้องฉุกเฉินแยกเป็นสัดส่วน ไม่มีค่าบริการส่วนต่างเพิ่มเติม มีเครื่องมือทันสมัยและเทคโนโลยีดีที่สุดเพราะต้องการให้คนไข้มีอายุยืนแบบมีคุณภาพชีวีตที่ดี 

ทั้งนี้เปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตั้งแต่ปี 2564 ปัจจุบัน โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยยากไร้ 12 เตียงที่เยาวราช และศูนย์ไตเทียนฟ้าประชาการุณย์อีก 56 เตียง นอกจากนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจวัดความดันโลหิตและนำ้ตาลในเลือดที่สวนลุมพินีเพื่อเช็กสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่คิดมูลค่า