“กรมสมเด็จพระเทพฯ”ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร.ตชด.บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13

“กรมสมเด็จพระเทพฯ”ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร.ตชด.บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13

“กรมสมเด็จพระเทพฯ”ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร.ตชด.บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 จ.นราธิวาส ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

“กรมสมเด็จพระเทพฯ”ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร.ตชด.บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 วันนี้ (20 ก.ย.64) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

“กรมสมเด็จพระเทพฯ”ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร.ตชด.บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13

“กรมสมเด็จพระเทพฯ”ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร.ตชด.บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13

ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านตืองอ กิจกรรมงานอาชีพนักเรียน “การขยายพันธุ์บอนสี” กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก ปศุสัตว์ และประมง ทรงรับฟังรายงานการขยายผลโรงเรียนสู่ชุมชน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท สรุปความว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มาต้อนรับในวันนี้ เดิมมีความประสงค์ที่จะไปเยี่ยมโรงเรียนด้วยตนเอง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้การเดินทางไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ต้องมีความระมัดวัง ไม่นำโรคไปแพร่กระจายให้กับประชาชนในต่างจังหวัด ในช่วงที่มีโรคระบาดทำให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องความสะอาดที่เป็นพื้นฐาน เช่น อาหารสะอาด และการสุขาภิบาล เป็นต้น

“กรมสมเด็จพระเทพฯ”ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร.ตชด.บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13

นอกจากนี้ราษฎรในชุนชนยังมีโอกาส เรียนรู้การทำอาชีพต่าง ๆ เช่น การแปรรูปอาหาร งานหัตถกรรม ซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับนักเรียนเพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้ จึงได้จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน และดูแลรักษาสุขภาพให้ดี เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี มีชีวิตดี และขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดี

ที่มา : สำนักงานกปร.