ประกาศเลื่อนสอบ "สอบ ก.พ.64" ออกไปไม่มีกำหนด หนีโควิด-19

ประกาศเลื่อนสอบ "สอบ ก.พ.64" ออกไปไม่มีกำหนด หนีโควิด-19

สำนักงาน "ก.พ." ประกาศเลื่อนสอบ "วัดความรู้ความสามารถทั่วไป" ประจำปี 2564 ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าโควิด-19 จะคลี่คลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ออกประกาศเรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 8 ม.ค.65 ระบุว่า ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อ "วัดความรู้ความสามารถทั่วไป" ประจำปี 2564 หรือ "สอบ ก.พ.64" ลงวันที่ 27 ต.ค. 2564 โดยกำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ. 2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสถานกาณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และข้อกำหนดของทางราชการนั้น

เนื่องจากสถานกาณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมาแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ด ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของผู้เข้าสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของทางราชการ

สำนักงาน ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ขอเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อ "วัดความรู้ความสามารถทั่วไป" ประจำปี 2564 หรือ "สอบ ก.พ.64" จากวันอาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ. 2565 ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย

ประกาศเลื่อนสอบ "สอบ ก.พ.64" ออกไปไม่มีกำหนด หนีโควิด-19