"สอบ ก.พ.64" เช็คที่นี่ วันเวลา สถานที่สอบ กฎระเบียบการสอบสำคัญมาก

"สอบ ก.พ.64" เช็คที่นี่ วันเวลา สถานที่สอบ กฎระเบียบการสอบสำคัญมาก

"สอบ ก.พ.64" เช็คที่นี่ วันเวลา สถานที่สอบ กฎระเบียบการสอบสำคัญมาก เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2564

"สอบ ก.พ.64" ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. เช็ควัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2564

 

 

 

 

การ "สอบ ก.พ.64" โดยสำนักงาน ก.พ.ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบดังต่อไปนี้

 

กำหนดวัน เวลาและสถานที่ "สอบ ก.พ.64"  ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

1.คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

 

วัน เวลาสอบ : วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิชาสอบ สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

 

  • วิชาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

 

เลขประจำตัวสอบ : 642100001-642100090 , สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ : ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า , ยางลบดินสอ , ปากกา 

 

2.คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 

วัน เวลาสอบ : วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิชาสอบ สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

 

  • วิชาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

 

เลขประจำตัวสอบ : 643100001-643100907 , สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ : ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า , ยางลบดินสอ , ปากกา 

 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้สอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบและวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด แต่งแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในการสอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสนามสอบโดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของสนามสอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเชียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และ

 

 

 

 

และนำบัตรประจำตัวสอบซึ่งพิมพ์จากทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th ที่มีการอัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

 

อ่านข้อระเบียบเกี่ยวกับการสอบแบบละเอียดตามด้านล่าง

 

"สอบ ก.พ.64" เช็คที่นี่ วันเวลา สถานที่สอบ กฎระเบียบการสอบสำคัญมาก

 

"สอบ ก.พ.64" เช็คที่นี่ วันเวลา สถานที่สอบ กฎระเบียบการสอบสำคัญมาก

 

"สอบ ก.พ.64" เช็คที่นี่ วันเวลา สถานที่สอบ กฎระเบียบการสอบสำคัญมาก

 

"สอบ ก.พ.64" เช็คที่นี่ วันเวลา สถานที่สอบ กฎระเบียบการสอบสำคัญมาก