เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทาน รางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทาน รางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้คณะนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563เฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทาน รางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา

วันนี้ (31 ธ.ค.64) เพจ เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha เผยแพร่ข้อความว่า เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 เฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ในการนี้ ผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทาน รางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา

โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานความว่า 

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

งานด้านการศึกษานั้น ประกอบด้วยบุคคลสองฝ่าย คือผู้ให้การศึกษา กับผู้เรียน ซึ่งต่างมีเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ กล่าวคือ ผู้ให้การศึกษา ย่อมต้องจัดการเรียนการสอน และถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความดี อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีวิชาความรู้ มีคุณธรรมความประพฤติที่ดี มีวิจารณญาณ และได้รับการส่งเสริมศักยภาพเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทาน รางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา

ส่วนผู้เรียน ย่อมต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต่อไป งานด้านการศึกษาจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลทั้งสองฝ่ายว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ 

การที่ท่านทั้งหลายได้รับรางวัลในวันนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในประการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี หวังว่าทุกท่านจะได้ภาคภูมิใจ แล้วรักษาเกียรติและคุณความดีนี้ไว้ให้ตลอดต่อเนื่อง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน ของงานด้านการศึกษา และของประเทศชาติสืบไป"