“กรมพระศรีสวางวัฒนฯ” ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่อออนไลน์พระราชทานแก่นิสิต คณาจารย์ มก. ครั้งที่ 2

“กรมพระศรีสวางวัฒนฯ” ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่อออนไลน์พระราชทานแก่นิสิต คณาจารย์ มก. ครั้งที่ 2

“กรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเลคโทรนิคออนไลน์ เรื่อง การเกิดเนื้องอก : Oncogenesis พระราชทานแก่ นิสิตและคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

“กรมพระศรีสวางวัฒนฯ” ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่อออนไลน์พระราชทานแก่นิสิต คณาจารย์ มก. ครั้งที่ 2

วันนี้ (4 ต.ค.64) เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเลคโทรนิคออนไลน์ เรื่อง การเกิดเนื้องอก Oncogenesis พระราชทานแก่ นิสิตและคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในวันนี้เป็นการบรรยายครั้งที่ 2 ในหัวข้อ กลไกการเกิดมะเร็ง และ ชีววิทยาของมะเร็ง

ทั้งนี้ เนื้องอก และมะเร็งในสัตว์ เป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นในทางสัตวแพทย์ โดยเฉพาะในสัตว์ที่มีอายุมาก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยง ที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้น การศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้านมะเร็งในสัตว์ จะช่วยรักษา และยึดอายุของสัตว์เลี้ยง โดยสัตวแพทย์และนักวิจัย จำเป็น ต้องรู้และเข้าใจถึงกลไกของการเกิดของมะเร็งและชีววิทยาของมะเร็งอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะนำไปสู่การค้นคิดวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

กรมพระศรีสวางวัฒนฯ ทรงบรรยายถึงกลไกและขั้นตอนของการเกิดมะเร็ง ตั้งแต่ ขั้นเริ่มต้น ขั้นก่อตัว และขั้นกระจายตัว ซึ่งมีความซับซ้อนในตัวเองทั้งสิ้น ทรงอธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ การเกิดมะเร็งจากสารเคมี ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ แต่เชื่อว่าสามารถแยกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

“กรมพระศรีสวางวัฒนฯ” ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่อออนไลน์พระราชทานแก่นิสิต คณาจารย์ มก. ครั้งที่ 2

1. กลไกที่มีการทำลายหรือเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอโดยตรง ทำให้เกิดการกลายพันธุ์และภายหลังกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ ตัวอย่างกระบวนการที่เกิดขึ้นจากสารก่อมะเร็งที่ทำลายดีเอ็นเอโดยตรง เช่น สาร อะฟลาท๊อกซิน (Aflatoxin) ซึ่งเป็นสารพิษจากเชื้อราที่พบได้ในเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆ 

2. กลไกที่ไม่ได้มีการทำลายดีเอ็นเอโดยตรง กลไกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมการแสดงออกของยีนส์ ซึ่งนำไปสู่การเกิดมะเร็ง อาทิเช่น การขาดสารอาหารที่สำคัญ เช่น โคลีน และ เมไธโอนีน ก็อาจทำให้เกิดมะเร็งของตับได้

“กรมพระศรีสวางวัฒนฯ” ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่อออนไลน์พระราชทานแก่นิสิต คณาจารย์ มก. ครั้งที่ 2

ในครั้งนี้ กรมพระศรีสวางวัฒนฯ ยังทรงบรรยายถึงชีววิทยาของเซลล์ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในหลักการ โดยเฉพาะกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง ได้แก่ การเพิ่มขยายจำนวน การเข้าสู่ภาวะที่หยุดการแบ่งตัว และเข้าสู่ช่วงปลายของอายุขัยของเซลล์หรือความชราภาพ และกระบวนการตายของเซลล์ ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสม และหากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบเหล่านี้ ก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงศึกษาค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ทรงรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ทันสมัย อธิบายให้นิสิต คณาจารย์ และนักวิจัย เกิดความเข้าใจในรายละเอียดพื้นฐานได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านการรักษามะเร็งในสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต